Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zápisnica a uznesenia z Rady ZMOK konanej 14. 4. 2011

Publikované: 02. 05. 2011 16:25

Zápisnica

Z rokovania Rady ZMOK, konaného 14. apríla 2011o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program

 1. Otvorenie
 2. Stav cestnej infraštruktúry na Kysuciach
 3. Príprava Snemu ZMOK – delegovanie zástupcov do SEVAK, a.s. Žilina
 4. Aktualizácia stanov združenia
 5. Rôzne
 6. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadanie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK. Privítala prítomných členov Rady ZMOK a hostí Ing. Seiferta, námestníka zo  Slovenskej správy ciest a Ing. Pavla Gomolu, starostu obce Čierne.

Predstavila program, ku ktorému nemal nik pripomienky.

Previedla kontrolu uznesení z ostatnej Rady ZMOK konanej 21.3. 2011 v Čadci.

Ing. Milan Gura mal pripomienku, prečo petíciu za zachovanie železníc odovzdala predsedníčka sama a nie spolu s ním ako predsedom petičného výboru.

PaedDr. Andrea Šimurdová objasnila okolnosti, za ktorých boli petičné hárky odovzdané ministrovi dopravy v Kysuckom Novom Meste. Petíciu odovzdala spolu s poslankyňou NR RNDr. Annou Belousovovou ako prejav podpory vyjednávania o zachovaní železničných tratí na Kysuciach obyvateľmi a návštevníkmi Kysúc.

Ing. Milan Gura považoval vysvetlenie za dostatočné.

PaedDr. Andrea Šimurdová konštatovala, že body uznesení z Rady ZMOK z 21.3.2011 sú splnené alebo v plnení.

K bodu 2. Stav cestnej infraštruktúry na Kysuciach

Vystúpil Ing. Seifert, námestník zo Slovenskej správy ciest. Prezentoval materiál o opravách a údržbe komunikácií II. a III. triedy na Kysuciach, ktoré urobil ŽSK za posledných 6 rokov.

Celkovo bolo použitých 9 853 014,- €, čo je najviac zo všetkých regiónov Žilinského samosprávneho kraja. Prostriedky išli z vlastného rozpočtu ŽSK, z ROP a z OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR.

Objemy finančných prostriedkov použitých na opravu a obnovu ciest II. a III. triedy na Kysuciach.

Rok Úseky (nie sú tu všetky) Použité prostriedky €

2005 - 4 287 245,-

2006 Povrch cesty Radôstka – Stará Bystrica 36 688,-

2007 Mikrokoberec v Snežnici 215 759,-

2008 KNM, Radoľa - most, Čadca Milošová, Ochodnica 638 983,-

2009 Oščadnica, Turzovka, Snežnica 3 818 316,-

2010 Nesluša, Makov – Kopanice, Klokočov, Turzovka - most 856 023,-

Spolu 9 853 014,-

V roku 2011 má ŽSK v pláne opraviť na Kysuciach úseky ciest z Makova smerom do Turzovky, po križovatku s Dlhou  nad Kysucou, cestu vo Vysokej nad Kysucou na Semeteš. Tieto úseky by sa mali opravovať z prostriedkov ROP, ale ešte nie sú projekty schválené. Ďalej by sa mala rekonštruovať cesta v Oščadnici a v Krásne nad Kysucou ako oprava po stavbe kanalizácie.

Miroslav Rejda povedal, že podmienkou zabezpečenia dopravnej obslužnosti je kvalitná cestná a železničná infraštruktúra. Mal otázku, či ŽSK disponuje plánom opráv a údržby cestných komunikácií. Obce by totiž chceli byť pri zostavovaní takéhoto plánu, aby sa nestalo to, čo pri železniciach, že subjekty, ktorých sa dopravná obslužnosť týka najviac, teda občania a obce neboli pri procese tvorby grafikonov.

V Turzovke zasadala medzinárodná komisia SR – ČR a zaznela tam informácia, že by sa malo odstrániť obmedzenie dopravy nad 7,5 tony cez Klokočov do Turzovky.

Ing. Seifert povedal, že plán údržby sa pripravuje spolu s poslancami na Dopravnej komisii ŽSK. Podielové dane VÚC boli v minulom roku krátené o 30% a to sa odrazilo aj na pláne údržby a obnovy ciest II. a III. triedy.

Povedal tiež, že je známe, že cesta 487 Makov – Čadca sa začína využívať na tranzitnú dopravu, a to je pre SSP neprijateľné. Je to však záležitosť legislatívy, aby boli spoplatnené aj cesty nižších tried,     a tak sa prestali využívať pre kamióny, ktoré takto obchádzajú mýto.

Čo sa týka zrušenia obmedzenia nákladnej dopravy nad 7,5 t na ceste cez Klokočov smerom do Turzovky, nemá vedomosť o tom že by sa to chystalo.

Božena Poliačková, starostka Klubiny, mala otázku, či sa bude opravovať most na Klubinu, ktorý sa poškodil pri povodniach minulý rok .

Ing. Seifert povedal, že osobne urobil obhliadku tohto mosta. Je tam isté poškodenie, ale most je funkčný a nenachádza sa na frekventovanom úseku. Z týchto dôvodov sa zatiaľ s jeho rekonštrukciou neuvažuje. Škody spôsobené povodňami v roku 2010 na cestách ŽSK boli vyčíslené na 2,2 mil. €. Most je v sledovaní a v rámci jarnej prehliadky sa opätovne posúdi.

Výtlky na cestách sa priebežne opravujú. Plán opráv výtlkov je stanovený podľa triedy ciest od I. po III. triedu.

Miroslav Rejda dal požiadavku, či by sa nedala nájsť zhoda, aby sa prehliadky ciest správcom komunikácií konali za prítomnosti dotknutých starostov.

Ing. Seifert povedal, že existuje plán prehliadok a s tým by mohli byť starostovia oboznámení.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne, predstavil projekt rekonštrukcie cesty v Čiernom smerom na poľskú hranicu. Pre projekt si obec tento úsek cesty prenajala od ŽSK. Mal otázku, či má obec vyzvať SSC alebo VÚC na vykonanie obhliadky cez stavebnú sezónu.

Ing. Seifert povedal, že plán obhliadok navrhujú poslanci ŽSK v komisii dopravy.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že v komisii je aj primátor Krásna, pán Jozef Grapa a od neho je potrebné získať tieto informácie.

V druhej časti Ing. Seifert predstavil výsledky sčítania dopravy 2010. Toto sčítanie bolo vykonané po 5 rokoch na území celej Slovenskej republiky. V materiáli pre okresy Čadca a KNM  sú percentuálne vyčíslené nárasty dopravy. Napr. vo Vysokej nad Kysucou vzrástla frekvencia dopravy až o 158 %. Na úseku Žilina – Čadca – Svrčinovec za posledných 5 rokov narástol počet prejdených áut až na porovnateľné čísla s dobre známym preťaženým úsekom Žilina –  Martin.

Celý materiál sa nachádza na stránke Slovenskej správy ciest www.ssc.sk alebo na stránke cestnej databanky na www.cdb.sk . Z toho je jasné, že výstavba diaľnic na severe Slovenska je nevyhnutná. Ale z MDVaRR SR prišiel nedávno list, že začiatok výstavby diaľnice v úseku Žilina – Brodno sa presúva na rok 2014.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že starostovia pripravujú VZN o používaní miestnych komunikácií, kde ich hnevá najmä preťažovanie ciest. Mala otázku, či SSC ako správca komunikácií  vykonáva váženia nákladných áut.

Ing. Seifert povedal, že SSC nemôže vykonávať váženie áut. To robí len polícia.

Miroslav Rejda dal návrh na zvolenie špeciálnej Rady ZMOK k miestnym komunikáciám za účasti riaditeľa Okresného policajného riaditeľstva a prednostu ObÚ pre dopravu Ing. Mravca. Na rokovanie by sa pripravil návrh VZN o miestnych komunikáciách.

Juraj Strýček povedal, že v materiáli Slovenskej obchodnej komory je návrh na zrušenie obmedzenia nákladnej dopravy nad 7,5 cez Skalité do Poľska. Je to podľa neho príprava na nestavanie diaľnice a využívanie len existujúcich ciest, ktoré by to dlho nevydržali.

Miroslav Rejda povedal, že k vyhláseniam stavovských organizácií treba byť opatrný, lebo oni si len hája svoje záujmy.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že médiami prebehla informácia o zasadaní SOK. Starostovia podporujú výstavbu diaľnice D3. Ona nesúhlasí z rušením obmedzenia nákladnej dopravy nad 7,5 tony v úseku Čadca – Skalité.

Ing. Milan Gura povedal, že pozná materiál SOK a Rada ZMOK by sa k nemu nemala vyjadrovať. Je to ich záležitosť. Treba dať vyhlásenie len za Radu a nie spoločné s nejakou inou organizáciou.

K bodu 3. Príprava Snemu ZMOK – delegovanie zástupcov do SEVAK, a.s.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že hovorila s Ing. Miroslavom Kundríkom, generálnym riaditeľom Sevak, a.s. Žilina. Ten povedal, že v júni bude Valná hromada spoločnosti a treba, aby ešte pred ňou boli doručené nominácie za Kysuce na členov dozornej rady a predstavenstva. To by sa malo udiať v 1. dekáde mája. Na nomináciu členov do orgánov Sevaku,a.s. musí byť spoločné uznesenie ZMOK a ZMODK. Preto je potrebné zvolať spoločné zasadanie. Predsedkyňa ZMOK už hovorila s predsedom ZMODK, pánom Tkáčikom, a ten potvrdil, že princíp 3:1 (Čadca : KNM) by mal ostať zachovaný. Navrhuje termín konania na 2 . alebo 3. mája 2011 v Čadci.

Ing. Milan Gura, povedal, že nechápe, prečo posledné mimoriadne zasadanie Sevak, a.s. bolo bez akcionárov z Kysúc. Žilina si sama nominovala nových členov a preto zvolala svoje zasadnutie Sevak, a.s..Treba vybrať nominantov za Kysuce čím skôr. Navrhuje 2.5. 2011 o 9,00 v Čadci.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že na spoločnom zasadaní ZMOK a ZMODK bude treba dať návrh na odvolanie Jaroslava Fekulu z predstavenstva Sevaku uznesením.

Miroslav Rejda povedal, že je porebné rešpektovať dohodu z posledného Snemu ZMOK o zastúpení 2 členov bystrickej doliny v Sevaku, ale oni  (bystrická dolina) budú musieť rešpektovať odvolanie p. Fekulu.

Ing. Milan Gura mal poznámky k cestám. Povedal, že v júni 2011 sa začne stavať tkz. Malý okruh Čadce za 330 mil. €. Minister dopravy bude koncom apríla v Čadci a bude prezentovať víziu obchvatu mesta a napojenia Čadce na ČR a PL. Na toto rokovanie by prizval aj Juraja Strýčka, starostu Svrčinovca, na individuálne rokovanie. Otvorila by sa otázka stavby diaľnice D3.

Pripomenul, že cez ministra, ale aj cez VÚC treba tlačiť na vytvorenie integrovanej dopravy v regiónoch, ktorá by bola efektívna a ktorá teraz úplne chýba.

Miroslav Rejda povedal, že malú vojnu so železnicami starostovia vyhrali, ale treba bojovať ďalej so SAD, ale aj so železnicami, ktoré už na december pripravujú nový grafikon. Ten bude ešte oveľa nepriaznivejší pre naše obce.

Ing. Pavol Gomola mal otázku k priemyselnému parku v Čadci.

Ing. Mila Gura povedal, že „v parku“ sú podpísané zmluvy, ktoré treba plniť. Je tam voľných 8 ha bez inžinierskych sietí. Rokuje sa s NDS o pripojení parku na diaľnicu. Tiež sa rokuje s investormi, ale závery sú predčasné.

Miroslav Rejda povedal, že má blízko k ministrovi hospodárstva, ktorý chodí do Turzovky na chatu. Trebalo by ho v júni dostať na debatu o priemyselnom parku.

Ing. Milan Gura sa z ďalšieho rokovania Rady ZMOK ospravedlnil.

PaedDr. Andrea Šimurdová sa spýtala Boženy Poliačkovej, či bystrická dolina bude súhlasiť s odvolaním p. Fekulu z orgánov Sevaku.

Božena Poliačková povedala, že bystrická dolina nemá záujem odvolať p. Fekulu.

PaedDr. Andrea Šimurdová zopakovala, že súhlasí s návrhom 2 zástupcov za bystrickú dolinu, ale chce, aby obaja boli noví ľudia. Za odvolanie Fekulu sa bude hlasovať.

Rada by sa mala ešte stretnúť ráno pred spoločným snemom a dohodnúť sa na presnom postupe, či budú alebo nebudú rešpektovať p. Fekulu v predstavenstve Sevak, a.s., aj preto, aby nebola blamáž pred starostami z Dolných Kysúc.

Na sneme bude predložený aj plán činnosti a návrh rozpočtu. Taktiež sa otvoria ešte raz stanovy združenia, ktoré boli z registrového úradu vrátené na dopracovanie, z dôvodu sporného bodu „pozastavenia členstva a s tým súvisiaceho pozastavenia funkcie“.

Na Snem ZMOK sa prihlásila pani Ing. Božena Ščuriová, predsedníčka krajskej rady Národného inštitútu rozvoja práce a sociálnej komunikácie „NIRPaSK“, ktorá chce predstaviť organizáciu a ponúknuť starostom pomoc v sociálnej oblasti. Predsedníčka ZMOK ju navrhuje pozvať nie na tento snem, ale na nasledujúcu pracovnú poradu ZMOK.

K bodu 4. Aktualizácia stanov združenia

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že stanovy musia byť schválené snemom. Pošlú sa   s pripomienkami členom ZMOK ako materiál k snemu a na najbližšom sneme budú prerokované.

K bodu 5. Rôzne

5.1 Problematika zastavovania rýchlikov v Čadci

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že všetci starostovia dostali materiál k zastavovaniu rýchlikov v Čadci. Z neho vyplýva, že tu zastavia len 2 nočné rýchliky za celý deň. Čadca je okresné mesto a medzinárodná križovatka na 3 štáty. Takéto obmedzenie rýchlikov je neprípustné. Stretnutie so ŽSSK k rýchlikom, ale hlavne k novému grafikonu, by malo byť už v máji. Treba pripomenúť listom riaditeľovi ŽSSK, že sľúbil prizývať obce k tvorbe grafikonov vlakov.

Z Rady primátorov ŽSK, ktorú zvoláva predseda ŽSK Juraj Blanár a pozval na ňu predsedov regionálnych združení miest a obcí, je materiál, ktoré vlaky ŽSSK zrušila. Treba ho preštudovať a dať za naše doliny pripomienky. Materiál obdržia dotknutí starostovia (Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou).

5.2 Návrh plánu činnosti na rok 2011

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že od mája by mali byť každý mesiac stretnutia členov ZMOK. Nie ako snem ale ako napr. pracovná porada.

Juraj Strýček navrhol do plánu činnosti doplniť – výstavba diaľnice D3. Jedna pracovná porada by mala byť k diaľniciam s hosťami ako riaditeľ NDS, z ministerstva dopravy a ďalší. Malo by to  byť na jeseň  v Svrčinovci.

Miroslav Rejda navrhol pripraviť harmonogram a program takýchto pracovných stretnutí ZMOK a na nasledujúcom sneme ho predložiť na diskusiu. Navrhol stretnutie s predsedom ŽSK k vzťahu územnej správy a miestnej samosprávy. Malo by to byť v júni.

Juraj Strýček mal požiadavku, aby na začiatku snemu alebo pracovného stretnutia poslanci VÚC a zástupcovia Sevaku  podali ostatným správy, čo majú ich organizácie v pláne, čo bolo prerokované atď.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že najbližšie pracovné stretnutie bude k využívaniu miestnych komunikácií.

Juraj Strýček povedal, že prokurátorka zrušila VZN o používaní miestnych komunikácií, ktoré mala obec Svrčinovec prijaté. Momentálne nevidí žiaden právny nástroj na úpravu pravidiel používania MK. Na porade by mali byť navrhnuté zástupcami ObÚ dopravy a polície pravidlá, ktoré obce môžu  MK využívať.

Ing. Pavol Gomola dal návrh, aby sa do nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 niekde dostala možnosť pre obce financovania opráv a údržby komunikácií z peňazí fondov EÚ.

PaedDr. Andrea Šimurdová, povedala, že by trebalo dať ponuku, aby sa obce vyjadrili a pomohli pri nastavovaní pravidiel v novom programovacom období.

Ing. Pavol Gomola dal návrh na výber a prípravu územia pre malý priemyselný park medzi Čadcou a Makovom.

Miroslav Rejda chce pripraviť materiál o voľných plochách a budovách na Kysuciach využiteľných pre priemysel a podobne.

Ing. Pavol Gomola mal požiadavku, aby rada alebo poslanci VÚC apelovali na ŽSK pre dofinancovanie rekonštrukcie úseku cesty v Čiernom v dĺžke 100, ktorý nie je zahrnutý do projektu, ktorý implementuje obec Čierne. Cesta patrí ŽSK a obec si ju pre účely projektu prenajala. Financuje tak (5% spoluúčasť) „vuckársku“ cestu. Tak by bolo vhodné, aby zvyšných 100 metrov smerom do križovatky dofinancoval ŽSK.

Miroslav Rejda povedal, že ďalšie stretnutie starostov by mohlo byť ku kanalizácii. Treba pripraviť VZN o napojení sa na vodovod a kanalizáciu.

5.3 Návrh rozpočtu na rok 2011

Rozpočet bude predložený na Sneme ZMOK na schválenie.

Čo sa týka nájomného za kanceláriu, tajomníčka ZMOK pripraví nájomnú zmluvu s mestom Čadca na kanceláriu č. 20 na 2. poschodí budovy MsÚ v Čadci. Túto sľúbil prenajať primátor Čadce Ing. Milan Gura pre ZMOK za 1,- €.

5.4 Správa o zaplatení členského príspevku ZMOK na rok 2011

Obce, ktoré nedoplatili členské treba opätovne vyzvať s tým, že im na Sneme ZMOK môže byť pozastavené členstvo a nebudú môcť hlasovať.

5.5  21. Snem ZMOS 18.-19. mája Bratislava

Na snem ZMOS pôjdu 12 členovia združenia spoločne autobusom.

5.6 Zmena podpisového vzoru v banke

Doteraz mali právo podpisu v banke Ing. Vražel, Ing. Masnica a Miroslav Rejda.

Rada sa uzniesla, že to budú predseda ZMOK PaedDr. Andrea Šimurdová, Ing. Milan Gura a Miroslav Rejda.

Tajomníčka ZMOK vykoná potrebné kroky ku zmene.

5.7 Miroslav Rejda podal informácie o zasadaní Rady ZMOS a o vyjednávaní ZMOS s vládou SR.

ZMOS vyzval prezidenta SR, aby nepodpísal novelu zákona o úprave platov starostov.

Záver

PaedDr. Andrea Šimurodová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť.

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková

PaedDr. Andrea Šimurdová
predseda ZMOK

Uznesenia

Z rokovania Rady ZMOK, konaného 14. apríla 2011o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

Rada Združenia miest a obcí Kysúc

1. Žiada Slovenskú správu ciest Žilina spoločne so Žilinským samosprávnym krajom prizývať primátorov a starostov dotknutých miest a obcí na obhliadky stavu ciest a informovať ich o harmonograme obhliadok ciest v správe SSC Žilina  a ŽSK.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

2. Ukladá Rade ZMOK pripraviť pracovnú poradu k téme využívania miestnych komunikácií za účasti Ing. Martin Mravca, prednostu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci a pplk. JUDr. Milana Krčmárika, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v termíne do konca mája 2011.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

3. Podporuje výstavbu diaľnice D3 v úseku Žilina - Svrčinovec.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

4. Schvaľuje dátum konania spoločného Snemu Združenia miest a obcí Kysúc a Združenia miest a obcí Dolných Kysúc na 2.5.2011o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

5. Navrhuje za členov dozornej rady spoločnosti SEVAK, a.s Žilina Ing. Jozefa Grapu a za členov predstavenstva spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina Ing. Milana Guru a druhého zástupcu bystrickej doliny.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

6. Vyzýva Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. aby v záujme zachovania cestovného ruchu a rozvoja regiónu Kysuce nerušila zastavovanie rýchlikov na trati Žilina – Praha v meste Čadca, ktoré je okresným mestom a železničnou križovatkou troch štátov.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

7. Ukladá zaslať list generálnemu riaditeľovi ŽSSK, Ing. Pavelovi Kravcovi, aby nezabudol na sľub prizývať zástupcov dotknutých samospráv na rokovania k novému grafikonu vlakov  a zároveň ho vyzvať na zorganizovanie spoločného stretnutia za týmto účelom v termíne do konca mája 2011.

 • ZA 5
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

8. Odporúča Snemu ZMOK schváliť plán činnosti ZMOK na rok 2011.

 • ZA 4
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

 

9. Odporúča Snemu ZMOK schváliť rozpočet ZMOK na rok 2011.

 • ZA 4
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

10. Požaduje, aby poslanci ŽSK a členovia orgánov SEVAK, a.s. Žilina z radov členov ZMOK podávali na každom Sneme a pracovnej porade ZMOK informácie týkajúce sa organizácií, ktoré zastupujú.

 • ZA 4
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

11. Podporuje obec Čierne pri jednaní so Žilinským samosprávnym krajom v otázke dofinancovania rekonštrukcie cesty, ktorá je predmetom  projektu „Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v okolí Trojmedzia v obci Istebná a Čierne“.  Obec Čierne žiada ŽSK o dofinancovanie rekonštrukcie úseku cesty III/011 56, ktorú má obec pre účely projektu v prenájme od ŽSK, v dĺžke cca 100 m smerom do križovatky, ktorý nie je zahrnutý do projektu.

 • ZA 4
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

12. Schvaľuje nových zástupcov Rady ZMOK, ktorí budú mať podpisové právo k účtu ZMOK, a to PaedDr. Andrea Šimurdová, Ing. Milan Gura a Miroslav Rejda.

 • ZA 4
 • PROTI 0
 • ZDRŽAL SA 0

PaedDr. Andrea Šimurdová
predseda ZMOK

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk