Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zápisnica z rokovania ZMOK 17. januára 2011

Publikované: 17. 01. 2011 11:51

Prítomní: Miroslav Rejda, PaedDr. Andrea Šimurdová, Božena Poliačková, Ing. Marián Masnica, Mgr. Milada Chlastáková, Ing. Milan Gura, PhDr, JUDr. Ján Podmanický, Bc. Anton Heglas.

Program

  1. Otvorenie
  2. Príprava nasledujúceho Snemu ZMOK
  3. Prehľad o stave úhrady členského ZMOK za rok 2010
  4. Vyhlásenie členov ZMOK k pripravovanému zrušeniu regionálnych železničných tratí na Kysuciach (Čadca – Makov, Čadca – Skalité)
  5. Rôzne
  6. Záver

K bodu 1 Otvorenie

Rokovanie otvoril Miroslav Rejda , primátor mesta Turzovka, poverený vedením Rady ZMOK. Privítal členov Rady ZMOK aj ostatných prítomných primátorov a starostov obcí. Zapisovaním zápisnice poveril Mgr. Martu Slávikovú, tajomníčku ZMOK.

K bodu 2 Príprava nasledujúceho Snemu ZMOK

Miroslav Rejda pripomenul, že obce mohli dať do 14.1.2011 svoje návrhy na voľbu do orgánov ZMOK, ZMOS a Rady pre otázky zamestnanosti . Predstavil jednotlivé návrhy, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Nepísaný princíp rotácie predsedu ZMOK v jednotlivých dolinách odporučil zachovať. Na predsedu ZMOK boli navrhnutí dvaja kandidáti PaedDr. Andrea Šimurdová a Ing. Jozef Grapa. Títo budú ako kandidáti predstavení na riadnom Sneme ZMOK, ktorý sa bude konať 25.01.2011 v Čadci. Tam budú vyzvaní aby predstavili svoju programovú víziu vedenia ZMOK na nasledujúce 4 roky.

Nakoľko sa makovská dolina vo svojom návrhu pridala k návrhu skalitskej doliny, Miroslav Rejda vyzval zástupcu tretej, bystrickej doliny, PhDr. JUDr. Jána Podmanického, aby prehodnotil svoj návrh na voľbu predsedu ZMOK z dôvodu ujednotenia sa celého združenia. PhDr. JUDr. Ján Podmanický navrhol na predsedu Ing. Jozefa Grapu, primátora Krásna nad Kysucou.

PhDr. JUDr. Ján Podmanický súhlasil s Miroslavom Rejdom v tom, aby Snem ZMOKu bol jednotný a konsenzuálny, aby hneď na začiatku nového volebného obdobia nevznikali vnútorné spory. Navrhuje predsedu ZMOK z bystrickej doliny preto, lebo ostatné doliny horných Kysúc už majú vyriešenú otázku vodovodu a kanalizácie. Keď bol predseda ZMOK on, ponúkol ostatným dolinám pomoc pri riešení tohto projektu. Bystrická dolina je v týchto otázkach momentálne najhoršie. Preto starostovia tejto časti hľadajú spôsob ako získať finančné prostriedky, ktoré majú ministerstvá na tento účel elokované, práve pre bystrickú dolinu.

Argument rotačného princípu predsedov ZMOK neobstojí, nakoľko nebol nikdy dodržaný a skalická dolina už mala svojho predsedu 8 rokov, bystrická len 2 roky. (Prehľad doterajších predsedov ZMOKu tvorí prílohu tejto zápisnice.)

PhDr. JUDr. Ján Podmanický poprosil starostku Skalitého, PaedDr. Andreu Šimurdovú, aby nekandidovala na post predsedu ZMOK.

Podľa neho je lepšie, keď je tento post obsadený primátorom a nie starostom, má to väčšiu váhu. Preto navrhuje na predsedu Ing. Jozefa Grapu, primátora Krásna nad Kysucou.

Miroslav Rejda pripomenul, že niektorí členovia ZMOK so združením nespolupracujú a boli len na prvom, takzvanom Volebnom zasadaní ZMOKu.

PaedDr. Andrea Šimurdová, vystúpila za celú skalitskú dolinu, ktorá nominovala na post predsedu ZMOK práve ju. Trvá na dodržaní rotačného princípu voľby predsedu. Bude sa uchádzať o miesto predsedu. To, že by to mal byť primátor neakceptuje nakoľko postavenie starostu a primátora je rovnocenné. Väčšie obce nemajú problém zabezpečiť po organizačnej stránke chod ZMOKu. Keď bol predsedom Ján Podmanický pomohlo sa iným dolinám a preto verí, že predseda z ktorejkoľvek inej doliny pomôže rovnocenne aj ostatným dolinám.

PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že pri porovnaní predchádzajúcich predsedov vidí, že rotačný princíp nefungoval.

Ing. Milan Gura mal otázku, prečo si skalitská dolina už v minulom období neuplatňoval rotačný princíp tak tvrdošijne ako teraz. Vyhlásil, že on sám nemá záujem byť na čele ZMOKu.

Miroslav Rejda povedal, že rotačný princíp nie je v stanovách zakotvený. Treba nájsť programovú zhodu prijateľnú pre všetky obce.

PaedDr. Andrea Šimurdová povedal, že aj keď rotačný princíp nie je písaný, skalitská dolina má morálne právo na post predsedu ZMOK: V minulom volebnom období bola dojednaná dohoda o prepustení tohto postu primátorovi Čadce, Ing. Jozefovi Vraželovi.

PhDr. JUDr. Ján Podmanický pripomenul, že skalitská dolina mala predsedu už 8 rokov, takže ona nemá žiadne morálne právo na post predsedu ZMOK. Nebude dobré ak sa bude na sneme hlasovať.

Mgr. Milada Chlastákova povedala, že ona je z prítomných služobne najstaršia starostka. Od roku 1990. Boli obdobia, keď o post predsedu bol veľký záujem a boli obdobia, keď to nemal kto robiť. Je lepšie, keď sa o to miesto viacerí pobijú.

Miroslav Rejda konštatoval, že na post predsedu sú dva návrhy, o ktorých sa bude hlasovať. Spôsob voľby, tajný alebo verený, sa dohodne na Sneme ZMOKu.

Tajomník združenia spíše všetky návrhy pre voľby všetkých orgánov.

Ďalej Miroslav Rejda pokračoval v predstavení kandidátov na predsedu ZMOS. Bystrická dolina navrhla Ing. Jozefa Grapu. Za člena Rady a Predsedníctva ZMOS navrhli MKT, MHK a MBD Miroslava Rejdu. Do Kontrolnej komisie ZMOS nebol navrhnutý nikto. Návrhy do sekcii ZMOS tvoria prílohu tejto zápisnice. Taktiež návrhy do Rady pre otázky zamestnanosti pri ObÚ Čadca.

Budúci týždeň, keď budú zvolené orgány ZMOK, bude sa treba začať baviť o ostatných postoch, najmä v SEVAKu.

PhDr. JUDr. Ján Podmanický podotkol, že treba o tom začať rokovať, lebo má informácie, že Dolné Kysuce začínajú špekulovať, že by chceli dve miesta v SEVAKu.

K bodu 3 Prehľad o stave úhrady členského ZMOK za rok 2010

Miroslav Rejda informoval o obciach, ktoré si neplnili túto povinnosť v roku 2010 (príloha tejto zápisnice). Obce budú v rámci pozvánky na nadchádzajúci snem vyzvané na doplatenie členského, aby boli riadnymi členmi združenia podľa platných Stanov ZMOKu.

PhDr. JUDr. Ján Podmanický povedal, že členské neplatil zámerne, nakoľko všetky snemy ZMOK v roku 2010 kolidovali s termínmi schôdzí národnej rady SR.

K bodu 4 Vyhlásenie členov ZMOK k pripravovanému zrušeniu regionálnych železničných tratí na Kysuciach (Čadca – Makov, Čadca – Skalité)

Ing. Marián Masnica povedal, že otázka železníc musí byť na sneme samostatným bodom, aby sa mohli všetci k tomu vyjadriť. Navrhol pripraviť petičnú akciu za zachovanie regionálnych železníc na Kysuciach. Navrhol tiež, aby bol v krajnom prípade oslovený VÚC, aby prebral regionálne železnice.

PaedDr. Andrea Šimurdová navrhla na Sneme ZMOK pripraviť uznesenie všetkých obcí k tejto otázke. Z dnešného rokovania bude správa v týždenníku Kysuce, kde je rezervované miesto.

K bodu 5 Rôzne

Miroslav Rejda dal prítomným informácie o materiáloch, ktoré boli prerokované na Predsedníctve ZMOS.

Božena Poliačková, starostka obce Klubina navrhla do Sekcie školstva, mládeže a športu

Rady ZMOS za bystrickú dolina PaedDr. Juraja Hlavatého, starostu obce Zborov nad Bystricou.

K bodu 6 Záver

Miroslav Rejda  poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková, tajomník ZMOK
V Skalitom, 17.1. 2011

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk