Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zápisnica z rokovania ZMOK 21. 3. 2011

Publikované: 28. 03. 2011 13:35

Prítomní

PaedDr. Andrea Šimurdová, Juraj Strýček, Ing. Milan Gura, Miroslav Rejda.

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie snemu ZMOK zo 16.2.2011
  3. Revitalizácia železníc
  4. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
  5. Rôzne
  6. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla  PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK. Predstavila program rokovania, ku ktorému nemal nik pripomienky.

K bodu 2. Vyhodnotenie Snemu ZMOK zo 16.2. 2011

  • Uznesenie č. 4. Schválenie stanov združenia – stanovy sú na registrovom úrade.
  • Uznesenie č. 5. Schválenie 2 členov Sevaku, a.s z bystrickej doliny. Rada ZMOK konštatovala, že za Horné Kysuce bude do Sevaku, a.s.  nominovať Ing. Milana Guru, primátora Čadce.
  • Uznesenie č. 7., 8., 9. 10. 11. Voľby predsedu a orgánov ZMOK, voľba do orgánov a sekcií ZMOS a voľba do Rady pre zamestnanosť pri ÚPSVaR – všetky zmeny boli na príslušných inštitúciách oznámené.
  • Uznesenie č. 12. Správa k snemu ZMOS – tajomník zabezpečí ubytovanie a dopravu pre členov ZMOK, ktorí sa zúčastnia snemu ZMOS. Taktiež osloví členov ZMODK, či nemajú záujem o spoločné ubytovanie a spoločnú dopravu.

K bodu 3. Revitalizácia železníc

PaedDr.Andrea Šimurdová zhodnotila petíciu. Niektoré obce sa vôbec nezapojili. Petičné hárky plánuje čo najskôr odovzdať ministrovi dopravy. Ing. Milan Gura povedal, že treba ešte s odovzdaním petície počkať. On sa v piatok spýta ministra dopravy, ktorý pricestuje do Čadce, ako to s výsledkom rušenia tratí na Kysuciach vyzerá a podľa toho sa bude petícia odovzdávať alebo nie. Juraj Strýček povedal, že k petícii treba pridať list, ktorý by vyzdvihol pozitívne momenty pri rokovaní s vedením ŽSSK. PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že petícia by sa mala rozhodne odovzdať z úcty k občanom, ktorí sa do nej zapojili. Je potrebné napísať poďakovanie generálnemu riaditeľovi ŽSSK  a tiež napísať poďakovanie občanom za petíciu do regionálnej tlači v rámci komuniké z tohto zasadania Rady ZMOK. Petičné hárky budú musieť byť určite odovzdané. Prípadne sa odošlú poštou so sprievodným listom. Rada odobrila zverejnenie zhodnotenia petície podľa toho počtu hárkov, ktoré jednotlivé kysucké obce odovzdali, v regionálnej tlači. Miroslav Rejda povedal, že je potrebné otvoriť rokovanie so SAD, a s. Žilina a VÚC (zavolať riaditeľa odboru dopravy) na riešenie komplexnej dopravnej obslužnosti. Treba porovnať dopravné štandardy vo všetkých regiónoch Žilinského kraja, lebo je podozrenie, že na Kysuciach sú najmenšie. Otázky na VÚC, čo plánuje robiť s cestami II. a III. triedy. PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že na druhý deň ju spolu s Annou Belousovovou prijme minister dopravy a na tomto stretnutí bude apelovať za prijatie zákona o verejnej doprave vo verejnom záujme. Vlaky musia prioritne ostať zachované. Sú vždy lacnejšie ako autobus a tak sa stávajú aj sociálnym nástrojom.

K bodu 4. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Miroslav Rejda povedal, že sa zúčastnil na rokovaní ohľadne tejto celoplošnej akcie na MV SR spolu so Štatistickým úradom SR. Je pripravený krízový variant „sčítania“ s tým, že sa ako podklad  použije existujúca katastrálna mapa územia Slovenska. Táto akcia je nedostatočne pripravená, na čo poukázal už vo viacerých článkoch a vyjadreniach. Rokoval aj s riaditeľkou katastráleho úradu. Pripravuje podklady pre list, ktorý by mali starostovia podpísať,  ak sa rozhodnú pridať, kde opätovne, teraz už veľmi konkrétne poukáže na nedostatky súvisiace s prípravou a realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Tento list  sa rozpošle na regionálne ZMOK.  Obecné úrady sú pri tejto akcii zajatcami. Juraj Strýček upozornil, že sčítací komisári nebudú môcť priradiť sčítacie hárky k jednotlivým bodom – domom na mape, lebo tam nie sú alebo sú chybné. Ing. Milan Gura povedal, že treba poukázať na konkrétne chyby pri príprave sčítania.

K financovaniu sčítania

Miroslav Rejda povedal, že obce si môžu požiadať o dodatočné dofinancovanie sčítania z rozpočtu ŠÚ SR, ale len do výšky rozpočtu ŠÚ SR. PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že je nehorázne, že VÚCky dostali 53 mil. € na reklamnú kampaň „Sčítania“ a obce dostanú len malý podiel, ktorý vôbec nezodpovedá vykonanej práci a použitým prostriedkom. Sčítací komisár dostane cca 0,70 € na občana. Miroslav Rejda povedal, že podľa zákona 263 ide o prenesený výkon na obce, a tak by mal byť plne uhradený z rozpočtu štátu. PaedDr. Andrea Šimurdová sa spýtala, aké sú sankcie, keď obec odmietne vykonať sčítanie. Miroslav Rejda povedal, že nie sú sankcie. V krajnom prípade treba poslať faktúry za sčítanie na obvodný úrad. Juraj Strýček povedal, že je ochotný sa k pripravovanému listu pre MV SR, MF SR, vládu SR a ŠÚ SR pridať.

K bodu 5 Rôzne

5.1 Najbližší Snem ZMOK, ktorý by mal charakter porady starostov bude koncom apríla. Bude sa na ňom prejednávať príprava VZN o napojení sa domácností na kanalizáciu a vodovod. Druhým bodom bude príprava VZN k používaniu miestnych komunikácií. K tomuto bodu by mal byť prizvaný Ing. Mravec, prednosta ObÚ pre cestnú dopravu. Snemu ZMOK bude predchádzať Rada ZMOK (do 15.4.), kde sa pripraví návrh činnosti a rozpočet na schválenie Snemom ZMOK. 5.2  Príprava VZN Miroslav Rejda povedal, že je potrebné, aby všetky obce pracovali na príprave VZN O napojení sa na kanalizačnú a vodovodnú sieť a O používaní miestnych komunikácií.

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková, tajomník ZMOK 
V Čadci, 21.2.2011

PaedDr. Andrea Šimurdová
Predseda ZMOK

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk