Presunúť na hlavný obsah

Civilná ochrana

Základné informácie o CO

Jedným zo základných ľudských práv podľa Ústavy SR je právo na ochranu zdravia obyvateľov. Ochrana obyvateľov je predmetom zájmu civilnej ochrany.

Čo je to civilná ochrana?

Podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p., je civilná ochrana(CO)systém úloh a opatrení,ktoré sú zamerané na ochranu:

 • života
 • zdravia
 • majetku
 • životného prostredia
 • kultúrneho dedičstva

Aké je poslanie CO?

Poslaním CO je chrániť životy a zdravie ľudí, ochranovať majetok, životné prostredie a kultúrne dedičstvo, a tiež vytvárať podmienky nevyhnutné na prežitie v prípade vzniku mimoriadnej udalosti ale počas mimoriadneho stavu.

Mimoriadne udalosti

Mimoriadna udalosť (MU) je závažná, veľmi ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, spôsobneá vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej havárie, prevádzkovej poruchy alebo úmysleného konania človeka. Každá MU môže narušiť stabilitu systému, prebiehajúcich dejov a činností, a vážne ohroziť životy a zdravie osôb, spôsobiť materiálne a kultnúrne straty alebo poškodiť životné prostredie.

Živelná pohroma

Je MU vyvolaná ničivými prírodnými silami, v dôsledku ktorých došlo k uvoľneniu kumulovanej hmoty a energie, prípade pôsobením nebezpečných látok, alebo iných ničivých faktorov, ktoré môžu vážne ohroziť život a zdravie ľudí, majetok, životné prostredie alebo kultúrne dedičstvo.

 • Medzi živelné pohromy patria:
 • povodne a záplavy
 • krupobitia
 • zosuvy pôdy
 • snehové kalamity a lavíny
 • zemetrasenia
 • následky víchríc...

Havária

Je každá MU, ktorá bola spôsobená prevádzkou technických alebo technologických zariadení a stavieb v dôsledku narušenia prevádzkového procesu, pričom mohlo dôjsť k úniku nebezpečnej látky do okolia alebo k vzniku iného negatívneho javu. Havária môže vážne ohroziť životy a zdravie obyvateľov, ich majetky, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Medzi havárie patria:

 • požiare a výbuchy
 • únik nebezpečnej látky, prípravkov, odpadov a ropných produktov
 • poškodenie vedenia rozvodných sietí, zariadení a diaľkovodov, atď.

Katastrofa

Každá MU veľkého rozsahu, ktorá vzniká v dôsledku kumulácie ničivých faktorov živelných pohrôm alebo havárií, ktoré majú závažné následky a môžu vážne ohroziť obyvateľstvo, ich majetok, stav životného prostredia, prípadne kultúrne dedičstvo.

Medzi katastrofy zaraďujeme:

 • veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody
 • veľké doprané nehody spojené s únikom nebezpečnej látky
 • havárie jadrových zariadení
 • poškodenie vodohospodárskej stavby

Teroristický útok

Je MU, pri ktorej dôjde k napadnutiu objektov sústreďujúcich spravidla veľký počet ľudí s cieľom spôsobiť straty na životoch, majetku, s cieľom vyvolať strach a paniku u obyvateľstva.

Úlohy a plnenie CO

Základné úlohy CO v SR

 • oranizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby
 • poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania
 • zabezpečenie a vykonávanie ukrytia a evakuácie
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení
 • organizovanie, riadenia a vykonávanie prípravy na CO
 • posudzovanie umiestnenia stavieb a využívania územia, a dodržiavania záujmov CO
 • zabezpečenie a vykonávanie edičnej a vedecko-výskumnej činnosti v CO
 • medzinárodna spolupráca a humanitárna pomoc

Na plnení úloh civilnej ochrany sa podieľajú

 • vláda
 • ministerstvá
 • ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • samosprávne kraje, obvododné úrady, obce
 • právnické a fyzické osoby
 • iné orgány

Jednoduchá príručka civilnej ochrany obyvateľov

Odkazy na externé stránky: