Presunúť na hlavný obsah

Kolumbárium u Krkošky

Kliknite pre zobrazenie pdf prezentácie Kolumbárium cintorín u Krkošky Čadca

Objednávanie urnových schránok

V prípade záujmu o prenájom urnovej schránky je potrebné kontaktovať miestnu správu cintorína.

Vzhľad (dizajn) prednej nápisnej dosky na urnovej schránke

Každá sekcia urnového hája má definované štandardy dizajnu – typ a farbu písma, rozmiestnenie textov a doplnkov. Bližšie informácie o dizajne nájdete na ďalších stranách.

Označenie urnovej steny a urnových schránok

Slúži na presnú identifikáciu polohy a dizajnu urnovej schránky. Označenie urnovej steny je umiestnené v pravom hornom rohu.

Otváranie, zatváranie a manipulácia s urnovou schránkou

Je zakázané svojvoľne upevňovať akékoľvek predmety vŕtaním alebo iným spôsobom na obklad urnových stien a tiež na nápisné dosky.

Akákoľvek manipulácia s urnovou schránkou je výlučne v kompetencii osoby poverenej správcom cintorína. Neodborný zásah nezaškolenou osobou môže spôsobiť poškodenie dosky, prípadne zapríčiniť inú škodu. Bunka smie ostať otvorená len na čas nevyhnutný na manipuláciu s nápisnou doskou (ukladanie urny, osádzanie písma a doplnkov).

Možnosti pálenia sviečok a umiestňovania kytíc

  • rozsvietenie elektrickej sviečky v elektrickom stojane (jej rozsvietením prispejete na ekologický chod a údržbu urnového hája)
  • pálenie sviečok (klasický plameň) na stojane určenom pre voskové sviečky
  • malé kytice je možné umiestňovať do vázy na nápisnej doske (ak je jej súčasťou) d. veľké kytice je možné umiestňovať do centrálnej vázy
  • vence je možné umiestňovať do stojana, určeného na tento účel

UPOZORNENIE

  • Je zakázané umiestňovať horiace sviečky, kahance a vence mimo miest na to určených. V opačnom prípade budú s ďalšími predmetmi (sošky, kvety v kvetináčoch...) správou cintorína odstránené.
  • Je zakázané obmedzovať priechodnosť ciest a uličiek medzi urnovými stenami alebo ukladanie predmetov na zelené plochy.

Udržiavanie čistoty urnových miest a okolia

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie dôstojnosti a piety pohrebiska, čistoty a ekologických štandardov (odporúčame používať ekologicky vhodné, recyklovateľné materiály a tým sa zamerať na znižovanie množstva odpadu). Úpravu okolia, údržbu zelene a stromov, ale aj všetky opravy v urnovom háji môže vykonávať iba osoba poverená správou cintorína.