Presunúť na hlavný obsah

Informácie pre organizátorov verejných hromadných podujatí v zmysle opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Koronavírus


Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 1000 osôb v jednom okamihu. Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov
 • zákaz podávania rúk
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
 • v prípade sedenia, sa odporúča sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie)
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

V prípade podujatí nad 1000 účastníkov platia navyše tieto podmienky

Od utorka 7. júla 2020 sa realizácia hromadných podujatí nad 1000 osôb s výlučne sediacim obecenstvom mení tak, že organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade. Zároveň platí, že obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 %.

Od 7. júla 2020 sa umožňuje organizovať hromadné podujatia nad 1000 osôb aj pre „nesediace obecenstvo", a to len vtedy, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí dodržiavať nasledovné:

 • zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia
 • v jednom sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch
 • pre exteriérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 štvorcových metrov plochy sektoru
 • pre interiérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 štvorcových metrov plochy sektoru
 • pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom.

Svadobné obrady, pohrebné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemiologických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúška nemusia mať na svadbe ženích a nevesta). Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky. Odporúča sa dodržiavať dostatočný rozostup. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri.
 
V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 

Rúška

Povinnosť nosiť rúško stále platí v interiéri s výnimkou vlastnej domácnosti. Ide napríklad o budovy štátnych inštitúcií, banky, poisťovne, obchodné centrá, vnútorné priestory všetkých obchodov a prevádzok služieb s výnimkou kúpalísk, wellness centier či pri cvičení v interiéri. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty platí aj v priestoroch lekární a zdravotníckych zariadení, čiže v nemocniciach, v čakárňach aj ambulanciách lekárov. Rúško sa musí nosiť aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, teda v autobusoch MHD aj diaľkovej dopravy, vo vlakoch, a rovnako aj na letiskách či vo vnútorných priestoroch autobusových a železničných staníc.

Rúška sú povinné aj v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov.

Rúška sa nemusia nosiť na čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov, napríklad v prevádzkach verejného stravovania alebo v priestoroch obchodných centier, ktoré sú určené na konzumáciu (food courty, kaviarne, reštaurácie).
 
Odporúča sa nosiť rúško v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb. Rúška nemusia nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, ani zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 
 
Od 4. júla sa povinnosť nosiť rúško nevzťahuje na osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Ide napríklad o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, astmu, v prípade kožných ochorení je to napríklad seboroický zápal kože. Nateraz sa potvrdenie od lekára o príslušnej diagnóze nevyžaduje.

Aktualizované informácie

Viac informácií nájdete na www.uvzsr.sk