Presunúť na hlavný obsah

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Koronavírus

Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia. Je to pre obavy zo šírenia koronavírusu. Prevencia šírenia vírusov je momentálne na prvom mieste.

Krízový štáb mesta odporúča mestským a súkromným organizáciám zrušiť hromadné kultúrne, sociálne a športové podujatia na území mesta. Primátor vyzýva všetky seniorské kluby, aby v meste prerušili svoju činnosť. Ako prevenciu pred šírením vírusom pristupuje mesto Čadca k zatvoreniu svojich športových hál, a tak pozastavuje činnosť športových klubov na území mesta. Zároveň krízový štáb až do odvolania uzatvára Mestskú plaváreň v Čadci.

Viacúčelové zariadenie seniorov v Čadci prijalo opatrenie zákazu návštev, ktoré platí od piatka 6. 3. 2020 a od zajtra zakazuje výdaj stravy pre cudzích stravníkov.

Vedenie mesta odporúča školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj na území mesta nezúčastňovať sa na hromadných podujatiach na verejnosti, neorganizovať školské zájazdy či hromadné akcie.

Primátor vyzýva, aby verejnosť so štátnymi orgánmi a úradmi obmedzila osobný kontakt a komunikovala najmä písomnou formou, či telefonicky.

Prosíme obyvateľov, aby zvážili cestovanie do oblastí s potvrdeným šírením nového koronavírusu.

Primátor poznamenal, aby verejnosť nepodliehala panike a venovala dostatočnú pozornosť prevencii v súvislosti so šírením nového koronavírusu. O ďalších krokoch a opatreniach budeme postupne a čo najrýchlejšie informovať.

Preventívne pristupujeme k zatvoreniu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

Krízový štáb mesta Čadca prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času), a to od zajtra 12. do 18. marca 2020.

Chceme upozorniť a apelovať na občanov mesta, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, či stretávať na verejnosti. Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia.

Zajtrajším dňom sa z prevencie a dezinfekcie priestorov zatvára Mestský úrad v Čadci a príspevkové organizácie mesta s tým že život v meste ostane zachovaný: vývoz smetí, činnosť mestskej polície. Činnosť organizácii sa obnoví 16. marca 2020. Chceme poprosiť občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania.

Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali panike.

Dôležité kontakty

 • ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, tel.číslo: +421 917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812
 • Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234
 • email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Praktické informácie

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času - 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtm ľudí.
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, kde určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Pre navrátilcov zo zahraničia bude platiť povinná karanténa

Hlavný hygienik zároveň vyhlási povinnú karanténu pre ľudí, ktorí sa vrátia zo štyroch krajín (Čína, Irán, Južná Kórea a Taliansko) s rozširovaním infekcie a tí budú musieť byť v povinnej domácej karanténe. Ak by príkazy nesplnil, hrozí mu maximálna sankciu vo výške 1 650 eur.

Všeobecní lekári majú špeciálne kódy, ktoré pošlú na Sociálnu poisťovňu po tom, ako potvrdia domácu karanténu pracovníkom, a tí tak nebudú musieť navštíviť lekára ani sociálnu poisťovňu osobne

Najčastejšie kladené otázky

Viac otázok a odpovedí nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Správy od štátnych orgánov

Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra SR v tejto súvislosti odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke

Ak to nie je nutné, nenavštevujte úrady

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

Rušia sa a zakazujú sa s okamžitou platnosťou:

 • všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
 • návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
 • s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
 • okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
 • návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.
 • všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Nariaďuje sa:

 • a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.
 • c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:
  • vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a).
  • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky
  • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dôrazne sa neodporúča:

 • cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
 • začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID - 19, a to:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

 1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
 2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
 3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
 4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

Galéria