Presunúť na hlavný obsah

VŠEMvs = moderné štúdium so skvelým uplatnením

Mesto

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy, výskumu a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V duchu tejto filozofie si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska. 

Predstavy zakladateľov súkromnej vysokej školy nadobudli definitívnu podobu, keď vláda SR udelila škole štátny súhlas svojím uznesením č. 216 zo dňa 10. marca 2004. V tomto roku teda vysoká škola oslavuje už 16. výročie založenia. 

Naša vysoká škola ponúka úspešným absolventom stredných škôl bakalárske štúdium v študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania, Verejná správa a Ekonomika a manažment verejných služieb, pričom absolvent získa titul „Bc.“ s možnosťou pokračovať v magisterskom („Mgr.“) štúdiu.  VŠEMvs ďalej ponúka rigorózne konanie a po jeho ukončení získa absolvent titul „PhDr.“. Od nového akademického roka 2020/2021 poskytuje VŠEMvs aj tretí stupeň vzdelávania – doktorandské štúdium (s akademickým titulom philosophiae doktor „PhD.“) v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa. Atraktivitu študijných programov, vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu podporenú modernou budovou a špičkovými informačnými technológiami potvrdzuje trvale vysoký záujem uchádzačov o štúdium i počet úspešných absolventov. 

Dôležitým krokom, ktorý VŠEMvs urobila, bolo zriadenie Miesta prvého kontaktu v okresnom meste Čadca v spolupráci s Mestom Čadca. VŠEMvs vytvorila podmienky pre štúdium mladým ľuďom a študentom stredných škôl nielen z regiónu Kysuce, ale aj širokému okoliu iných okresov a študentom z Českej republiky, ktorí sú študentmi VŠEMvs v Bratislave s možnosťou využívať konzultácie vybraných predmetov v MPK Čadca, ktoré je zriadené v priestoroch ZŠ J. A. Komenského. Ďakujeme bývalým primátorom a súčasnému primátorovi Ing. Milanovi Gurovi za veľmi dobrú spoluprácu pri vytváraní ďalších možností vysokoškolského štúdia pre študentov nášho regiónu Kysúc a širokého okolia pre štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, MPK Čadca.

VŠEMvs ponúka študijné programy v dennej forme kombinovanou metódou pre akademický rok 2020/2021:

VEREJNÁ SPRÁVA so zameraním na:

  • Financovanie verejných projektov
  • Verejné obstarávanie
  • Digitalizácia verejnej správy

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA so zameraním na:

  • Manažment začínajúcich firiem (start-up)
  • Personálny manažment & ľudské zdroje
  • Digitálny marketing

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNÝCH SLUŽIEB so zameraním na:

  • Ekonomika a manažment vzdelávania
  • Ekonomika a manažment zdravotníctva a sociálnych služieb
  • Ekonomika a manažment cestovného ruchu

Prečo je denná forma štúdia kombinovanou metódou pre študentov zaujímavá?

Denná forma štúdia s využitím kombinovanej metódy znamená, že výučba sa realizuje prevažne len v piatok popoludní a v sobotu, s menším podielom prezenčnej metódy výučby, ktorá je nahradená dištančnou metódou. Táto metóda vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa na výučbe v pracovných dňoch. 

Ako prebieha výučba na VŠEMvs?

Výučba je organizovaná tak, že študent má možnosť absolvovať prednášky k predmetom v Bratislave (študentom je poskytnutá podpora výučby aj formou konzultácií v našom Mieste Prvého Kontaktu v ČADCI) a povinne plní úlohy a zadania, pričom časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou s využitím našich digitálnych portálov 

Prečo študovať na VŠEMvs?

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je moderná vysoká škola, ktorá dáva šancu všetkým uchádzačom o štúdium. S dôrazom na internacionálnu kvalitu a individuálny prístup nášho pedagogického zboru, a s unikátnou IT infraštruktúrou a zabezpečením, vrátane služieb nášho Kariérneho Centra a start-up inkubátora GrowUp je VŠEMvs zárukou úspechu pre absolventov uplatniť sa na trhu práce, ako aj v podnikaní a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Podrobné informácie o podmienkach a priebehu štúdia sú na webových stránkach vysokej školy www.navysku.vsemvs.sk, www.vsemvs.sk/Studium, prípadne aj na našich sociálnych sieťach.

Špecifické informácie o možnosti študovať dennú formu kombinovanou metódou poskytne: PaedDr. Ján POLÁK 
Miesto prvého kontaktu ČADCA: 
J. A. Komenského 752
, e-mail: jan.polak@vsemvs.sk, 
mobil +421 917 298 123