Presunúť na hlavný obsah

Prechod na online výučbu bol na všemvs plynulý a hladký 

Mesto

Súčasná pandemická situácia priniesla pedagógom i študentom iný pohľad na vzdelávanie a získali tak nové digitálne zručnosti. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave úspešne a efektívne prešla z klasickej  prezenčnej výučby do online vzdelávania od marca 2020, teda už niekoľko dní po zatvorení vysokých škôl kvôli pandémii. „Stovky až tisíce hodín online prednášok, seminárov, konzultácií, štátnych skúšok, zasadnutí akademických orgánov a pracovných porád nám priniesli skúsenosti, o ktorých sme predtým ani nesnívali. Som vďačná všetkým kolegom za to, že sme tento prechod zvládli a ďakujem študentom za úžasnú spätnú väzbu, ktorá nás posúvala vpred“, zdôrazňuje rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

Sme digitálna jednotka! 

Od roku 2017 sme členom Digitálnej koalície a ocenenie DIGITÁLNA JEDNOTKA si VŠEMvs odniesla v oboch ročníkoch; 2018, 2019.  Ako aktívny člen Digitálnej koalície viac ako dekádu investuje svoje vlastné zdroje do zavádzania digitálnych metód vzdelávania a študentom ponúka unikátne IT vybavenie. VŠEMvs tak bola jedinou vysokou školou , ktorá minuloročné štátne skúšky pripravila pre študentov plne bezkontaktnou formou, tzv. „online only“ metódou. Počas dvoch týždňov skladalo online štátnice viac ako 500 študentov.  

Kvalitné vzdelanie – základný pilier Tvojej budúcnosti 

Bakalárske a Magisterské štúdium  
Záujemcom ponúkame štúdium v slovenskom i anglickom jazyku v študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania, Verejná správa a Ekonomika a manažment verejných služieb.  

Rigorózne konanie a Doktorandské štúdium 
VŠEMvs ďalej ponúka rigorózne konanie a po jeho ukončení získa absolvent titul „PhDr.“ a od akademického roka 2020/2021 aj doktorandské štúdium „PhD.“ 

GROWUP  

VŠEMvs spolupracuje so spoločnosťami a zahraničnými firmami, ktoré sú partnerskými organizáciami a študentom poskytujú prax v rámci vlastného Kariérneho centra. GROWUP startup centrum, alebo aj podnikateľský inkubátor, pôsobí na VŠEMvs od roku 2016, pričom pomáha študentom, ktorí sa snažia rozvíjať vlastné podnikateľské plány a je zárukou úspechu pre absolventov uplatniť sa na trhu práce, ako aj v podnikaní a to nielen doma, ale aj v zahraničí. 

V študentskej ankete, ktorú na VŠEMvs pravidelne organizujeme, sa moderné priestory a prvotriedne IT vybavenie objavujú na popredných priečkach. Kvalitné učebné prostredie je totiž jednou z hlavných podmienok na úspešné zvládnutie štúdia. A hoci je pre našich študentov pripravená kvalitná online výučba, určite sa už všetci tešia na to, keď opäť zasadnú naživo do lavíc v prednáškových miestnostiach a aulách.   

Študentské mobility a osobnostný rozvoj

Vysoká škola je zapojená do programu podpory mobility študentov i pedagógov,  Európskej únie ERASMUS PLUS. Aktuálne VŠEMvs ponúka na výber viac ako 47 zahraničných vysokých škôl v EÚ. V súčasnosti je síce vycestovanie na zahraničnú mobilitu a stáž obmedzené, ale naši pedagógovia a študenti realizujú svoje plánované cesty online formou. 

Jedným z faktorov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta v oblasti telesnej kultúry. Katedra športu a voľnočasových aktivít pôsobí na VŠEMvs od jej vzniku a zatraktívňuje štúdium a vzdelávanie ponukou športových aktivít a organizáciou športových podujatí. V tomto pandemickom období prešli športové aktivity študentov VŠEMvs do online priestoru a prostredníctvom aplikácie Strava majú študenti nové výzvy a vzájomne sa porovnávajú v dosiahnutých športových výkonoch.  

Termíny virtuálnych dní otvorených dverí zverejníme na www.vsemvs.sk.
             
Podrobnejšie informácie o možnosti študovať dennú formu kombinovanou metódou poskytne: 
PaedDr. Ján POLÁK -  +421 917 298 123 


Miesto prvého kontaktu ČADCA: J. A. Komenského 752, 
e-mail: jan.polak@vsemvs.sk