Presunúť na hlavný obsah

Pripomenuli sme si 30. výročie vzniku Mestskej polície Čadca

Mesto

V stredu 6. októbra 2021 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Čadci uskutočnila slávnosť pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej polície v Čadci. Za vedenie mesta sa slávnosti zúčastnili primátor mesta Milan Gura, zástupkyňa primátora Xénia Šurhaňáková a prednosta úradu Jaroslav Hacek. 

V úvodnej časti slávnosti sa príslušníkom mestského policajného útvaru prihovoril primátor mesta, ktorý okrem iného uviedol: 

„Mestská polícia v Čadci má za sebou dlhú cestu, tri desaťročia znamenali a znamenajú neúnavnú a náročnú činnosť. Činnosť veľmi prospešnú a užitočnú pre naše mesto. Myslím, že si už nevieme predstaviť existenciu života v našom meste bez vašej prítomnosti a vašej záslužnej práce. Zaznamenali ste počas svojho trvania rôzne postupy, zmeny a inovácie, ktoré vás sformovali do dnešnej podoby modernej a dynamickej organizácie. Vykonávate svoje poslanie zodpovedne, s profesionálnym nasadením. Dohliadate a staráte sa o dodržiavanie verejného poriadku, chránite náš majetok  i zdravie a životy občanov. Pomáhate nám v každodenných situáciách. Viem, že je to v mnohých prípadoch neľahká úloha. Za to všetko vám patrí nielen uznanie, ale aj vďaka nás všetkých. Som veľmi rád, že sa popri svojom základnom poslaní a každodennej činnosti zapájate aj do mnohých projektov a preventívnych aktivít zameraných na skvalitnenie najmä na  mládež i seniorov. Táto sféra vášho pôsobenia je nesmierne dôležitá pre zdravý život v našom meste. Dovoľte mi, aby som vám poprial do ďalšieho fungovania vášho mestského policajného útvaru veľa energie, vytrvalosti a trpezlivosti síl, veľkú dávku odhodlania a odvahy aj pri riešení tých najnáročnejších situácií. Taktiež si želám, aby ste mali podporu a dôveru občanov nášho mesta vždy.“ 

Mestskú políciu zriadilo ako svoj poriadkový útvar Mestské zastupiteľstvo v Čadci 14. júna  roku 1991. Bližšie okolnosti jej vzniku, jej postupné formovanie, personálne obsadenie, významné medzníky v jej rozvoji, súčasné pôsobenie a úlohy, ako aj plány a zámery mestskej polície do budúcnosti priblížil vo svojom prejave jej náčelník František Linet.

Následne primátor spoločne so svojou zástupkyňou a prednostom úradu a náčelníkom Mestskej polície Františkom Linetom odovzdali všetkým 26 príslušníkom pamätné listy ako prejav uznania a poďakovania za ich náročnú prácu. Šiesti príslušníci útvaru – náčelník F. Linet, R. Králik, P. Bulej, M. Škorvánek, S. Klus a M. Kuffa, ktorí pracujú na svojich postoch už viac ako 25 rokov, dostali do daru ako poďakovanie za svoje dlhoročné a verné služby aj vecný dar – hodinky –  ako symbol plynúceho času. V závere slávnostného stretnutia F. Linet poďakoval a ocenil primátora a prednostu úradu úradu za dlhoročnú podporu a vytváranie priaznivých podmienok na fungovanie Mestskej polície.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa slávnosť niesla v komornom duchu. 30 rokov svojho pôsobenia by si však Mestská polícia v Čadci v čase stabilizácie a uvoľnenia týchto opatrení rada pripomenula aj formou zaujímavých a atraktívnych aktivít pre širokú verejnosť.

Galéria