Presunúť na hlavný obsah

Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!

Mesto

Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!  Zákaz otvárania poklopov pri dažďoch!

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK) vybudovala vo Vašej obci splaškovú kanalizáciu.

Splašková kanalizácia

  • slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody
  • nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosfé- rických zrážok (vody z povrchového odtoku), z drenáží a pod.
  • musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako splaškovej odpadovej vody.

SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utesňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží.

Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

Splašková voda

je použitá voda z obydlí a služieb, z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne.

Zásahy do splaškovej kanalizácie

je zakázané aby sa počas dažďa za účelom odvedenia dažďovej vody otvárali poklopy v revíznych kanalizač- ných šachtách v komunikáciách, poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.

Havarijný stav splaškovej kanalizácie

vzniká, ak sa do nej odvádza voda, ktorá nie je splaš- kovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody. Čerpacie stanice nestačia prečerpávať a potrubia odvádzať nadmerné množstvo vôd a v najnižšie položených miestach potrubia splaš- kovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén a do nehnuteľností.