Presunúť na hlavný obsah

Oznam o zápise detí do materských škôl

Mesto

Mesto Čadca v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na území mesta Čadca prijímajú riaditeľky materských škôl od 01. 05. 2022  do  20. 05. 2022. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky príslušnej materskej školy v čase zápisu. Tam sa dozviete aj ďalšie informácie týkajúce sa zápisu.