Presunúť na hlavný obsah

Ponuku Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave

Mesto

Vážení absolventi stredných škôl,  dovoľte mi, aby som Vám predstavil ponuku Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, pre úspešných absolventov stredných škôl v Čadci a blízkom okolí. V nastávajúcom akademickom roku 2022/2023 ponúkame pre úspešných absolventov stredných škôl, možnosť študovať na VŠEM v dennej forme kombinovanou metódou na jednom z našich akreditovaných študijných programoch: 

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA so zameraním na: 

 •  Manažment začínajúcich firiem (start-up) 
 •  Marketingový manažment  
 •  Cestovný ruch 

VEREJNÁ SPRÁVA so zameraním na: 

 • Verejné obstarávanie 
 • Digitalizácia verejnej správy  
 • Zdravotníctvo a sociálne služby 

Prečo je denná forma štúdia kombinovanou metódou zaujímavá? 

Denná forma štúdia s využitím kombinovanej metódy znamená, že výučba sa realizuje prevažne len v piatok popoludní a v sobotu, s menším podielom prezenčnej metódy výučby, ktorá je nahradená dištančnou metódou. Táto metóda vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa na výučbe v pracovných dňoch, ale môžu sa zúčastňovať na výučbe v piatok popoludní a cez víkend.  

Ako prebieha výučba na VŠEM? 

Výučba je organizovaná tak, že študent má možnosť absolvovať prednášky k predmetom v Bratislave (študentom bude poskytnutá podpora výučby aj formou konzultácií v našom Mieste Prvého Kontaktu v ČADCI) a  povinne si plní úlohy a zadania, pričom časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou s využitím našich digitálnych portálov a nástrojov: 

 • Študentský portál VŠEM (koordinácia štúdia & elektronický index) 
 • Moodle (komplexný digitálny výučbový portál VŠEM) 
 • Smarteca (učebnice v elektronickej forme)  
 • Cisco WEBEX (video prednášky a konferencie) 

 
Prečo študovať na VŠEM? 

Vychovávame ľudí na to, aby si vedeli pripraviť dobrú budúcnosť nielen pre seba,  
ale aj pre druhých a inšpirujeme ich, že robiť niečo pre spoločnosť je normálne.  

Sme technologicky vyspelá, moderná vysoká škola, poskytujúca  
praktické vzdelanie, na úrovni súčasnosti a budúcnosti,  
s individuálnym prístupom ku každému. 

 • 95,6% našich absolventov pracuje do jedného roka od ukončenia štúdia; 
 • V GrowUpe naši experti pomôžu študentom rozbehnúť podnikanie už počas štúdia; 
 • Študenti VŠEM stážujú a získavajú reálne skúsenosti z odboru, ktorý študujú; 
 • Zamestnaní študenti stihnú pracovať a študovať dištančnou formou;  
 • Poskytujeme štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku (PhD. aj v nemeckom jazyku); 
 • Školné sa dá uhradiť naraz, v dvoch polročných alebo 8-mesačných poplatkoch 
 • Ponúkame zážitok z prednášok expertov, úspešných manažérov, veľvyslancov, či inšpiratívnych podnikateľov;  
 • Naši študenti sa zapájajú do rozmanitých mimoškolských aktivít: podujatia, semináre, workshopy, turistika a šport; 
 • S programom Erasmus+ môžu študenti VŠEM časť svojho štúdia stráviť v zahraničí. 

Podrobné informácie o podmienkach a priebehu štúdia sú na webovej stránke vysokej školy www.vsemba.sk/, prípadne aj na našich sociálnych sieťach. Špecifické informácie o možnosti študovať dennú formu kombinovanou metódou Vám a Vašim študentom na požiadanie poskytne PaedDr. Ján POLÁK, mobil +421 917 298 123.  

Pevne verím, že ponuka VŠEM osloví primárne Vašich maturantov, prípadne inú cieľovú skupinu a že využijú šancu študovať v ponúkaných akreditovaných študijných programoch.  

Prosím Vás, informujte ich o našej ponuke, za čo Vám vopred úprimne ďakujem. 

S úctou  
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA  
Rektor