Presunúť na hlavný obsah

20. výročie Spolku priateľov Čadce

Mesto

História spolku sa začala písať v roku  2003. Na podnet trojice Rudolf Gerát, Jaroslav Velička a Jozef Marec bol založený Spolok priateľov Čadce. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 47 osôb, ktorí majú štatút zakladajúcich členov. 

Spolok pracuje dodnes, štafetu predsedu spolku  prevzala Mgr. Marta Buchcarová (od roku 2015) a jej podpredsedníčkou sa stala Mgr. Viera Strýčková.  Spolok realizuje zaujímavé aktivity nielen pre členov, ale i pre mládež, ako je  súťaž Moja rodná, kde sa žiaci základných škôl nášho mesta popasujú s vedomosťami o Čadci a okolí. Ďalšou významnou aktivitou smerujúcou smerom k mládeži je udeľovanie Ceny akademika Špaldoňa, študentom stredných škôl, ktorí reprezentujú naše mesto výbornými študijnými výsledkami a mimoškolskými aktivitami  v oblasti vedy, kultúry alebo športu. Môžeme skonštatovať, že z radov ocenených sú dnes úspešní študenti a absolventi vysokých škôl. 

Spolok  vykazuje i publikačnú činnosť. Vydal knihy Čadčianske pľace, Čadca v premenách čias, monografiu Čadce a brožúru  Čo vieme a nevieme o Čadci, ďalej je to  séria  informačných skladačiek o Čadci – Pamäť mesta Čadca (Stavebné pamiatky, Turistické trasy ku pľacom, Umelecké diela v exteriéri, Pomníky zbožnosti, Poklady prírody.... Za publikačnú činnosť vďačíme čestnému predsedovi Rudolfovi Geratovi, a Marekovi Polákovi, ktorý napísal, a aj s pomocou SPČ, vydal monografiu pod názvom Tam, kde som sa narodil...Drahošanka. K skvelému spisovateľskému počinu sa môžeme tešiť z knihy (2020)  Rudolfa Geráta - Kto sadil, kto sial s podtitulom “Polstoročie kultúry na Kysuciach“. Publikácia dokumentuje kultúrny život na Kysuciach, jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným kultúrnym a osvetovým pracovníkom, ku ktorým patrili aj naši členovia.

V tomto roku Spolok priateľov Čadce 2023 jubiluje. 20 rokov je krásny vek, plný optimizmu, radosti a budúcnosti.  V prípade spolkovej činnosti je to vek, ktorý nás presviedča, že robíme správne. Spájame osudy rodákov, ktorý na svoje rodné mesto nezabúdajú, nesú si ho v srdci. Dňa 13. mája 2023 sa konalo  slávnostné stretnutie členov SPČ v obradnej sieni MsÚ v Čadci, zúčastnilo sa na ňom 60 členov. Pozvanie na stretnutie prijal i primátor mesta JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD, zástupcovia primátora mesta RNDr. Anna Belousovová a PhDr. Pavol Holeštiak, Phd., RSc. a predseda komisie kultúry pri MsÚ v Čadci Martin PhDr. Mgr.Solik, PhD, MPA.

Vedenie Spolku priateľov mesta Čadca ďakujú  za podporu vedeniu  mestu Čadca, za spoluprácu  Domu kultúry v Čadci, Centru voľného času  v Čadci a všetkým základným a stredným školám nášho mesta a samozrejme všetkým členom SPČ a tešíme sa na nových Čadčanov do našich radov.