Presunúť na hlavný obsah

Odvolabie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 07. 08. 2023 od  10:00 hod.

Mesto

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 07. 08. 2023 od  10:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa   18. 07. 2023.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pplk. Ing. Stanislav Zdařil