Presunúť na hlavný obsah

Osem rokov starostlivosti o seniorov

Mesto

1.február 2015 bol dňom, kedy ku mnohým zariadeniam sociálnych služieb pribudlo nové a to Viacúčelové zariadenie pre seniorov v Čadci. Bolo a doposiaľ je jediným zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Čadca. 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne služby, ktoré riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Pri splnení určitých podmienok môže občanovi ponúknuť niektorú z nasledujúcich troch služieb:

  1. Umiestnenie v zariadení pre seniorov, ktoré mu zabezpečí základné obslužné činnosti - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie odevov, ale i odborné činnosti ako napr. sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť a taktiež úschovu cenných vecí. Okrem toho organizuje rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, terapie, všetko samozrejme s ohľadom na individuálne potreby každého klienta.
  2. Zabezpečenie odberu jedla v jedálni
  3. Zabezpečenie odľahčovacej služby, ktorá pomáha ľuďom starajúcim sa o ťažko zdravotne postihnutého príbuzného v domácnosti

Od ostatných domovov, ktoré sa nachádzajú v rámci okresu, sa odlišuje najmä tým, že poskytuje služby len jednej cieľovej skupine – seniorom.
Táto skutočnosť je veľkou výhodou, pretože ak v jednom domove žijú ľudia rôznych vekových kategórií a s rôznym zdravotným postihnutím ako napr. seniori, mentálne postihnutí, ľudia s poruchami správania a pod., prináša to v reálnom živote rôzne problémy. Klientom, podobného veku, zdravotného stavu či ďalších faktorov, sa lepšie utvárajú podmienky pre individuálnu, ale i skupinovú terapiu, voľnočasové aktivity, vzájomnú komunikáciu a pod.

Ďalšou výhodou zariadenia je jeho umiestnenie v centre mesta Čadca. Možnosť zájsť si či už do obchodu, cukrárne, kostola, alebo len tak na prechádzku po meste, vítajú nielen klienti, ale i všetci záujemcovia o sociálnu službu. Sociálnej izolácií človeka, s ktorou sa dnes často stretávame najmä u starších ľudí, predídeme práve kontaktom s okolitým prostredím.

A akých bolo tých predchádzajúcich osem rokov v zariadení? 

Tak ako i v živote každého človeka, kedy sa striedajú pekné obdobia s tými horšími, i v činnosti zariadenia tomu bolo podobne. 

Na začiatku to bolo najmä o zariaďovaní základných vecí potrebných pre chod zariadenia – od registrácie subjektu, komunikácie s poisťovňami, úradmi, zaisťovanie informačných systémov, programov, až po nakupovanie nábytku, vecí dennej potreby, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, pracovného oblečenia až po to najdôležitejšie – vybavenie kuchyne kuchynským riadom a náradím. 

Po mesiaci intenzívneho vybavovania záležitostí a zariaďovania budovy bolo možné prijímať prvých klientov. Dnes tu má svoj druhý domov 50 seniorov nielen z Čadce, ale i širokého okolia a 50 obyvateľom mesta v každý pracovný deň zabezpečujeme obed, či už v budove zariadenia, alebo formou rozvozu do domácnosti.

Aj napriek skutočnosti, že budova Viacúčelového zariadenia je zrekonštruovaná, bolo potrebné riešiť niektoré prevádzkové nedostatky. Ako najdôležitejšia sa ukázala potreba vybudovania vlastnej práčovne, ktorá nebola do celkovej rekonštrukcie zahrnutá, či neskoršiemu oploteniu areálu budovy.

Medzi hlavné priority zariadenia patrí ponuka bohatej škály činností a aktivít v súlade s prihliadaním na individuálne potreby klientov

Z tohto dôvodu v interiéri zariadenia pribudli nové priestory pre sociálnu rehabilitáciu, terapie, internetový kútik, premenou prešli i jedáleň a spoločenská miestnosť. 

Taktiež areál zariadenia bol upravený na možnosť trávenia voľného času klientov, návštevy, oddych či rôzne spoločné aktivity.

Obľúbené sú rôzne formy terapie ako ergoterapia, reminiscenčná terapia, aktivity zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií, motoriky, sociálnej rehabilitácie.

Vďaka dobrej spolupráci a ústretovosti sa klienti môžu tešiť z častých vystúpení šikovných hudobníkov a umelcov z regiónu Kysúc. Milovníci kultúry si zas môžu prísť na svoje účasťou na divadelných predstaveniach v spolupráci s DK v Čadci.

Voľnočasové aktivity v letnom období sú zameriavané na výlety do bližších i vzdialenejších miest ako napríklad Terchová, Orava, Stará Bystrica, Vychylovka, Trojmedzie, Živčáková, Milošová – Megoňky a iné.

Väčšiu časť už spomenutých činností financuje občianske združenie OZ SENIORI, ktoré bolo založené pri Viacúčelovom zariadení v roku 2015.
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí počas predchádzajúcich  ôsmich rokov pomáhali  zariadeniu či už finančne, materiálne ale aj podporou, či rôznou formou spolupráce. 

Ďakujem najmä Mestu Čadca, ako zriaďovateľovi, za ústretovosť  a pomoc pri zabezpečovaní chodu  zariadenia. Taktiež všetkým sponzorom, inštitúciám, školám, Farskému úradu v Čadci a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu prácu.

Poďakovanie patrí aj rodinám  našich klientov, ktorí zverili svojich najbližších do našej starostlivosti.

V neposlednej rade patrí poďakovanie všetkým  zamestnancom, nielen tým, ktorí  sú denne v priamom kontakte s klientmi, ale i tým, bez ktorých by zariadenie nemohlo poskytovať služby – kuchárkam, upratovačkám, udržbárovi, kolegyniam na ekonomickom, sociálnom  úseku.

Do ďalších rokov ide zariadenie  s víziou , ktorú  si dalo na začiatku  - poskytovať dostupné, kvalitné sociálne služby, ktoré rešpektujú potreby a požiadavky svojich klientov. K tomu je nevyhnutné, aby bolo miestom kde vládne dôvera, vzájomný rešpekt, profesionálny prístup, odbornosť a zodpovednosť všetkých zamestnancov. 

PhDr. Emília Hanuláková, 
riaditeľka Viacúčelového  zariadenia pre seniorov

Galéria

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci