Presunúť na hlavný obsah

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca na školský rok 2023/2024

Mesto

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v čase od 1.mája do 31. mája 2023.

Vážení rodičia, v zmysle ust. § 28a ods.1 ) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné“. Rodič je povinný svoje dieťa zapísať do materskej školy najneskôr do 31. 5. 2023.

Nižšie uvedené pokyny platia rovnako pre detí od troch do piatich rokov.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre detí a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materskej školy) sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája a platí pre všetky deti, ktoré majú záujem navštevovať materskú školu v školskom roku 2023/2024.

Bližšie informácie vám poskytnú jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.