Presunúť na hlavný obsah

Informácie pre záujemcov o predaj – Bartolomejský jarmok 2024

Mesto

Mesto Čadca oznamuje záujemcom o predaj a poskytovanie služieb, že 24.08.2024 (sobota) a 25.08.2024 (nedeľa) sa v meste Čadca bude konať tradičný Bartolomejský jarmok. Prihláška na podujatie pre predajcov je zverejnená celoročne na webovej stránke mesta www.mestocadca.sk v sekcii Podnikateľ - tlačivá a formuláre. Podpísané prihlášky s povinnými prílohami je potrebné zaslať poštou, elektronicky cez slovensko.sk alebo podať osobne v podateľni Mestského úradu v Čadci. Prihlášky zaslané emailom nie je možné akceptovať.

K žiadosti je potrebné doložiť aj všetky prílohy uvedené v žiadosti. Zároveň upozorňujeme záujemcov, že podanie prihlášky neznamená automaticky pridelenie predajného miesta. Po ukončení prijímania prihlášok budú informovaní iba tí záujemcovia, ktorým bolo pridelené predajné miesto. Na žiadosti, ktoré budú neúplné a na žiadosti doručené po termíne sa prihliadať nebude. Termín uzávierky podávania prihlášok je do 10.06.2024 (vrátane). Maximálny počet predajných miest na jedného vybraného predajcu sú 2  predajné miesta ( 1 predajné miesto 3x2 metre). 

V prípade výnimočného sortimentu môže mesto akceptovať aj žiadosti zaslané po termíne.

Poplatok sa hradí do 3 dní po odsúhlasení Mestom Čadca. !NEUHRÁDZAŤ VOPRED! 

V prípade nepriaznivého počasia alebo prekážky na strane nájomcu nie je možné požadovať vrátenie nájomného.

Vyhlasovateľ oznamuje, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka, ani o verejnú súťaž v zmysle Občianskeho zákonníka.

Mesto Čadca ako organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované vybavované chronologicky podľa termínu doručenia úplných prihlášok s prihliadnutím na predajný sortiment a zameranie trhov. 

Dôležité informácie

  • Parkovanie a odstavenie vozidla pri predajnom zariadení, nie je možné. Pre predajcov sú určené verejné parkoviská v Meste Čadca, kde je potrebné uhradiť poplatok za parkovanie formou sms alebo aplikácie. 
  • Umiestňovanie predajných zariadení je možné len v usporiadateľom vyhradenom priestore. 
  • Predajca je povinný dodržiavať všetky zákony, nariadenia a VZN Mesta Čadca.
  • Predajca je povinný udržiavať poriadok, hygienu a čistotu v predajnom zariadení a jeho okolí.

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Tomašcová, MBA, referent oddelenia OSSZB a podnikateľskej činnosti, Mestský úrad Čadca, tatiana.tomascova@mestocadca.sk, 041/430 22 74.