Presunúť na hlavný obsah

Informácie pre záujemcov o predaj – Veľkonočný jarmok 2024

Mesto

Mesto Čadca oznamuje záujemcom o predaj a poskytovanie služieb, že 19.03.2024 (utorok)  sa v meste Čadca bude konať tradičný Veľkonočný jarmok. Prihláška na podujatie pre predajcov je zverejnená celoročne na webovej stránke mesta www.mestocadca.sk v sekcii Úvod v Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa a aj v oznámení. K žiadosti je potrebné doložiť aj všetky prílohy uvedené v žiadosti.

Zároveň upozorňujeme záujemcov, že podanie prihlášky neznamená automaticky pridelenie predajného miesta. Po ukončení prijímania prihlášok budú informovaní iba tí záujemcovia, ktorým bolo pridelené predajné miesto. Termín uzávierky podávania prihlášok je do 29.02.2024 (vrátane). Maximálny počet predajných miest na jedného vybraného predajcu sú 2  predajné miesta ( 1 predajné miesto 3x2 metre). 

Účastnícky poplatok sa hradí do 3 dní po odsúhlasení a mailom potvrdenej rezervácii predajného miesta. !NEUHRÁDZAŤ VOPRED! 

V prípade nepriaznivého počasia alebo prekážky na strane nájomcu nie je možné požadovať vrátenie nájomného.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými prílohami môžete poslať poštou na adresu Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, osobne v podateľni Mestského úradu v Čadci alebo na e-mailovú adresu tatiana.tomascova@mestocadca.sk

Vyhlasovateľ oznamuje, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka, ani o verejnú súťaž v zmysle Občianskeho zákonníka.
Mesto Čadca ako organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované vybavované chronologicky podľa termínu doručenia úplných prihlášok s prihliadnutím na predajný sortiment a zameranie trhov. 

Dôležité informácie:

  • Parkovanie a odstavenie vozidla pri predajnom zariadení, nie je možné.
  • Pre predajcov sú určené verejné parkoviská v Meste Čadca, kde je potrebné uhradiť poplatok za parkovanie formou sms alebo aplikácie. 
  • Umiestňovanie predajných zariadení je možné len v usporiadateľom vyhradenom priestore. 
  • Predajca je povinný dodržiavať všetky zákony, nariadenia a VZN Mesta Čadca.
  • Predajca je povinný udržiavať poriadok, hygienu a čistotu v predajnom zariadení a jeho okolí. 

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Tomašcová, MBA, referent oddelenia OSSZB a podnikateľskej činnosti, Mestský úrad Čadca, tatiana.tomascova@mestocadca.sk, 041/430 22 74.