Presunúť na hlavný obsah

Sevak - generálny pardon - predĺženie platnosti do 30.04.2024

Mesto

Od 01.01.2024 nadobúda účinnosť generálny pardon a potrvá do 31.03.2024 pre producentov, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu a neoprávnene bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie, čím porušili §25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dopustili sa správneho deliktu
resp. priestupku.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej len „SEVAK, a.s.“) bude uplatňovať generálny pardon v období od 01.01.2024 do 30.04.2024 vrátane, voči producentom neoprávnene pripojeným na verejnú kanalizáciu v jej správe. Znamená to, že ak vlastník nehnuteľnosti poskytne súčinnosť a zabezpečí bezodkladne odstránenie neoprávneného vypúšťania, SEVAK, a.s. s účinnosťou od 01.01.2024:

  • a) poskytne zjednodušený postup a proces administratívnych činností a uzatvorenia zmluvy,
  • b) uplatní si fakturáciu náhradu škody iba vo výške fakturácie stočného za posledné obdobie neoprávneného vypúšťania v súlade s občianskym zákonníkom a obchodným zákonníkom,
  • c) nebude si uplatňovať náhradu škody za činnosti súvisiace s neoprávneným konaním okrem stočného,
  • d) nebude predkladať podnety na neoprávnené vypúšťanie podľa § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, za ktoré hrozí pokuta pri správnom delikte do 16 596 € a priestupku do 829 €.

Po 31.03.2024 bude SEVAK, a.s.:

  • a) vykonávať systematicky kontroly odberných miest,
  • b) vykonávať prerušenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu neoprávneného pripojenia na verejnú kanalizáciu,
  • c) intenzívne spolupracovať s obcami a mestami na zistení producentov, ktorí sú protiprávne pripojení na verejnú kanalizáciu a ktorí neoprávnene, bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie,
  • e) predkladať podnety Okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie na neoprávnené vypúšťanie podľa § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, za ktoré hrozí pokuta pri správnom delikte do 16 596 € a priestupku do 829 €,
  • d) predkladať podnety orgánom činným v trestnom konaní, v súvislosti so spáchaním krádeže podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. § 212 ods. 1 písm. f)“Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky podľa výšky škody až na 10 rokov“,
  • e) uplatňovať okrem náhrady škody vo výške stočného aj náhradu škody súvisiacu s neoprávneným konaním v celom rozsahu.

Ak si producent v stanovenej lehote generálneho pardonu povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, že neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu.

Generálny pardon sa nevzťahuje na už rozpracované a nové pripojenia na verejnú kanalizáciu, ktoré sa vybavia v štandardnom režime podľa existujúceho postupu.

Bližšie informácie Vám poskytnú zákaznícke centrá : Žilina, Čadca : +421 41707 17 11, www.sevak.sk

Veríme, že využijete šancu a odstránite neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odbremeníte seba aj nás od nepríjemných administratívnych úkonov.