Presunúť na hlavný obsah

Získali ste v roku 2023 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Pozor zo zákona vám vyplývajú povinnosti 

Mesto

Ak ste v roku 2023 kúpili, predali, zdedili, darovali alebo ste dostali darom: byt, dom, nebytový priestor, garáž alebo pozemok je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Kalendár daňovníka

Pozor dôležitý je dátum zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra. 

Zákonná lehota na podanie je do 31. januára 2024.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá pre podanie daňového priznania

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/

Adresa na doručenie priznania k miestnym daniam:
 Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca

Kontakt v prípade otázok - oddelenie správy miestnych daní a poplatkov

Podrobnosti týkajúce sa dane z nehnuteľností ako aj ostatných daní sú uvedené
vo  vloženie VZN – viď príloha