Presunúť na hlavný obsah

Mestské nájomné byty

Ak neviete vyriešiť otázku bývania a nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť, respektíve byt či rodinný dom, môžete požiadať mesto o pridelenie nájomného bytu. Mesto má momentálne k dispozícií 319 bytov, všetky sú obsadené.

Kto a ako môže získať nájomný byt?

Nájomný byt, ale nie je pre každého!

Nájomcom môže byť mladá rodina, z ktorej aspoň jeden z manželov je mladší ako 35 rokov a spĺňa podmienku príjmu, to znamená že mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať trojnásobok životného minima.

Aký je teda postup pri žiadosti o pridelenie nájomného bytu?

Základnou podmienkou prenajatia, teda pridelenia  mestského nájomného bytu je zaradenie sa do  evidencie žiadosti. Žiadosť sa podáva v podateľni Mesta Čadca. V tlačive je potrebné uviesť kto žiada o byt, z akých dôvodov, zamestnanie žiadateľa, príjem z uvedeného zamestnania  alebo iný príjem.

Kritéria, podmienky a zásady pri prideľovaní nájomných bytov

Mesto Čadca má schválené Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta  a taktiež Zásady na prideľovanie bytov postavených zo ŠFRB.

V zmysle VZN a Zásad na prideľovanie bytov je podmienkou na zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov trvalý pobyt v meste Čadca a tiež  žiadateľ nesmie byť vlastníkom inej nehnuteľnosti vhodnej na bývanie.

V prípade rozhodovania o pridelení bytu je zostavené poradie naliehavosti, ktoré je predložené na odporučenie Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. Po doporučení komisiou, primátor mesta udeľuje súhlas na pridelenie bytu.  Poradie naliehavosti sa určuje podľa dĺžky evidencie žiadosti a naliehavosti riešenia situácie, zohľadňujú sa sociálne, príjmové a iné kritériá.

Na vyššie miesto v poradovníku sa môžu dostať napríklad učitelia, lekári či pracovníci Mestského úradu v Čadci.

Užitočné odkazy