Presunúť na hlavný obsah

Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca

Číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043/4.1MP/2009

 • Začiatok realizácie aktivít projektu 07/2009
 • Ukončenie realizácie aktivít projektu 12/2011
 • Operačný program: OP Životné prostredie
 • Prioritná os: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo
 • Opatrenie: 4.1 Odpadové hospodárstvo
 • Kód výzvy: OPZP-PO4-09-1

Hlavný cieľ projektu: Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva na úrovne zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov vrátane biologických rozložených odpadov a drobných stavebných odpadov.

Špecifické ciele projektu

 • Podpora kvality zberu zakúpením vhodných uzamykateľných kontajnerov s otvormi podľa jednotlivých komodít
 • Podpora separovaného zberu zakúpením vozidiel s lepšou dostupnosťou v teréne a rozmiestnením vhodných kontajnerov
 • Podpora zberu biologicky rozložených odpadov vhodnou technikou a zberovými nádobami
 • Podpora úpravy odpadov zakúpením drvičov a kompresorov

Výstupy projektu

 • Technológia na zvoz a spracovanie komunálnych odpadov (kolesový traktor, multifunkčný podvozok, drviče)
 • Nákladné motorové vozidlá na nakladanie a prevoz odpadov
 • Kontajnery, biokompostéry a vrecia LDPE
 • Výpočtová technika vrátane SW a licencie na výpočet optimalizácie trás vrátane evidencie odpadov
 • Publicita projektu (informačná a pamätná tabuľa, plagáty, letáky, nálepky, informačné semináre)

Celkové uznateľné náklady: 2 020 906,61 EUR
Dotácie EÚ z OP ŽP: 1 717 770,62 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia
Prijímateľ: Mesto Čadca

Informačná tabuľa