Presunúť na hlavný obsah

Sumárny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov

Sumárny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov
Názov projektu, žiadosti Spracovateľ resp. partner Dátum podania Celkový rozpočet v € Zdroj a výška finančných prostriedkov v € Stav
Se seniory od Ostravy po Čadcu ORRaCR 5.2.2020 20 652 € Celkový rozpočet 20 652 €
Rozpočet mesta Čadca: 9 134 €
Schválený
Cyklocestou za prírodným a kultúrnym dedičstvom česko-slovenského pohraničia ORRaCR 16.9.2019 745 985,27 € Celkový rozpočet: 745 985,27 €
Rozpočet mesta Čadca 226 458,64 €
V hodnotení
Zvyšujeme kvalitu napájania sekundárnych a terciárnych uzlov Čadca, Wegierska Górka a Rajcza priamo do siete TEN-T ORRaCR 16.9.2019 800 000 € Partnerský projekt: Rozpočet mesta Čadca 55 000 € Neschválený
Rekonštrukcia športového areálu mesta ČADCA, SO 01 Atletický ovál ORRaCR 15.9.2019 507 976,91 € Dotácia 300 000,00 €
vlastné zdroje: 207 976,91 €
Schválený
Bezpečne do našej školy na Horelici KP 14.6.2019 5882,40 Dotácia z ministestva vnútra 5582,40 €
spolufinancovanie 300,00 €
Neschválený
Rekonštrukcia budovy FK Čadca Junior – šatne a zázemie pre hráčov. ORRaCR 15.9.2019 71 607,60 € Dotácia 50 000,00 €
Vlastné zdroje 21 607,60 €
Schválený
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa ORRaCR 20.3.2019 718 801,66€ Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 682 861,58 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 35 940,08 €
Zaradený do zásobníka projektov
Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu
Žiadateľ - Základná škola Komenského Čadca - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
ORRaCR
ZŠ Komenského
9.11.2018 103 139,24€ Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 97 982,28 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5 156,96 €
Schválený
Učíme sa pre život .
Žiadateľ - Základná škola s materskou školou Podzávoz Čadca - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
ORRaCR
ZŠ s MŠ Podzávoz
9.11.2018 93 352,91€ Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 88 685,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 4 667,65€
Schválený
Cestou - necestou za poznaním
Žiadateľ - Základná škola Rázusová Čadca - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
ORRaCR
ZŠ Rázusová
8.11.2018 174 044,17€ Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 165 341,96 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 8 702,21 €
Schválený
GRAMAČIP
Žiadateľ - Základná škola s materskou školou Horelica Čadca - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
ORRaCR
ZŠ s MŠ Horelica
12.10.2018 121 394,18€ Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 115 324,47 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 6 069,71 €
Schválený
Podpora opatrovateľskej služby v meste Čadca ORRaCR 17.8.2018 474 240€ Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 474 240 € V zásobníku
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa ORRaCR 21.6.2018 401 697,22€ Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 401 697,22 €
Spolufinancovanie: 20 084,86 €
Schválený
Grantový program municipality 2018 - pozor! Zebra na ceste KP   3,800€ Dotácia z Nadacie ČSOB: 3220,00 Schválený
Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocviční (Rekonštrukcia podláh malej a veľkej telocvične) – ZŠ MRŠ Čadca Žarec ORRaCR 11.5.2018 170 688€ Dotácia z MŠVVaŠ - 150 000,00€
Spolufinancovanie - 20688,00€
Neschválený
Rezbárske sympózium Čadca mesto so srdcom 2018 KP 30.4.2018 3000,00€ Žiadaná dotácia zo ŽSK: 2300 ,00€
Spolufinancovanie: 700,00€
Schválený
Bezpečnejšie do školy KP 30.4.2018 3300,00€ Žiadaná dotácia zo ŽSK: 2700 ,00€
Spolufinancovanie: 600,00€
Neschválený
Grantový program pre municipality 2017 – Pozor! Zebra na ceste KP 2.1.2018 4462,30€ Žiadaná dotácia: 4462,32 Schválený
Úrad vlády - Podpora rozvoja športu 2018
Podprogram 1 Multifunkčné ihrisko ZŠsMŠ Čadca Podzávoz
Podprogram 3 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Čadci pri ZŠ J. A. Komenského – výmena umelého trávnika
ORRaCR 29.1.2018 59 002,78€ Žiadaná dotácia: Podprogram 1: 40 000€
Podprogram 3: 15 000€
Neschválený
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa ORRaCR 21. 3. 2018 356 612,69€ Celková výška oprávnených výdavkov projektu:
356 612,69€
Spolufinancovanie: 17 830,63€
Schválený
A0 materská škola Milošová, ČADCA ORRaCR 27. 10. 2017 324 121,73€ Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 324 121,73 €
Požadovaná výška NFP: 307 915,64 €
Schválený
Úprava a revitalizácia toku Čadečanka ORRaCR 17. 8. 2017 1 730 077,44€ Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 730 077,44 €
Požadovaná výška NFP: 1 643 573,57 €
Neschválený
Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca ORRaCR - Partnerský projekt : Vedúci partner - Mesto Čadca
partner - Powiat Żywiecki
30. 6. 2017 2 091 999,62€ Spolufinancovanie Mesto Čadca - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Výška celkových oprávnených výdavkov Mesta Čadca 1 200 000€
Schválený
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca ORRaCR 29. 6. 2017 485 058,99€ Celkové oprávnené výdavky projektu 485 058,99€
Požadovaná výška NFP: 460 806,04€
Schválený
Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca - zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, odborných učební chémie, polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 189 487,81€ Celkové oprávnené výdavky projektu 189 487,81€
Požadovaná výška NFP: 180 013,42€
Schválený
Základná škola Podzávoz 2739, Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební biológie, polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 143 756,76€ Celkové oprávnené výdavky projektu 143 756,76€
Požadovaná výška NFP: 136 568,92€
Schválený
Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odborných učební polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 146 792,46€ Celkové oprávnené výdavky projektu 146 792,46€
Požadovaná výška NFP: 139 452,84€
Schválený
Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Meste Čadca - ŽoNFP ORRaCR 22. 6. 2017 160 669,18€ Celkové oprávnené výdavky projektu 160 669,18€
Požadovaná výška NFP: 152 635,72€
Schválený
"Obozretnosť sa vypláca" projekt pre seniorov MsP 20. 6. 2017 16 480€ Celkové oprávnené výdavky projektu 16 480EUR
Požadovaná výška od MV SR: 15 656€
V hodnotení
Tvorba a implemantácia nového interaktívneho preventívneho programu primárnej prevencie drogových závislostí – REVOLUTION TRAIN MsP 26. 5. 2017 43 343€ Celkové oprávnené výdavky projektu 43 343€
Požadovaná výška od MZ SR: 41 161€
Schválený
"Zvyšovanie bezpečnosti rizikových skupín obyvateľstva" MsP 15. 4. 2017 9 875€ Celkové oprávnené výdavky projektu 9 875€
Požadovaná výška MV SR: 7 900€
Schválený
Materská škola SNP 742 Čadca - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu - ŽoNFP ORRaCR 13. 4. 2017 699 446,91€ Celkové oprávnené výdavky: 699 446,91€
Požadovaná výška NFP: 664 474,56€
Spolufinancovanie: 34 972,35€
Schválený
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci ORRaCR 11. 4. 2017 299 290,75€ Celkové oprávnené výdavky: 299 290,75€
Požadovaná výška NFP: 284 326,21€
Spolufinancovanie: 14 964,54€
Schválený
"Nemusíš to zažiť" projekt pre teenegerov MsP 31. 3. 2017 1 150€ Celkové oprávnené výdavky projektu 1150€
Požadovaná výška od ŽSK: 800€
Schválený
Základná škola J.A.Komenského, ul. Komenského 752, Čadca - stavebné úpravy ORRaCR 13. 3. 2017 245 357,90€ Spolufinancovanie: 45 357,90€
dotácia z environmentálneho fondu: 200 000€
Neschválený
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok 2017 ORRaCR 7. 3. 2017 23 521, 20€ Spolufinancovanie:1 176,20€
dotácia z environmentálneho fondu: 22 345,00€
Neschválený
Projektový zámer: Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca -  zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, odborných učební chémie, polytechniky a  IKT ORRaCR 24.2.2017 189 998,00€ Celkové oprávnené výdavky projektu 189 998,00€
Požadovaná výška NFP: 180 498,10€
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Základná škola  Podzávoz 2739, Čadca -  zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne,  odborných učební  biológie, polytechniky a  IKT ORRaCR 24.2.2017 163 484,14€ Celkové oprávnené výdavky projektu 163 484,14€
Požadovaná výška NFP: 155 309,93€
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice  a odborných učební polytechniky a IKT ORRaCR 24.2.2017 158 254,14€ Celkové oprávnené výdavky projektu 158 254,14€
Požadovaná výška NFP: 150 341,43€
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Meste Čadca ORRaCR 22.2.2017 173 141,40€ Celkové oprávnené výdavky projektu 173 141,40€
Požadovaná výška NFP: 164 484, 33€
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Materská škola SNP 742 Čadca  - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti  a stavebno-technické úpravy areálu ORRaCR 19.1.2017 699 447,71€ Celkové oprávnené výdavky projektu 699 447,71€
Požadovaná výška NFP: 664 475,33€
Pozitívna hodnotiaca správa
Geopark Megoňky - Šance ORRaCR 28.10.2016 1 011 287,16€ Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 011 287,16€
Požadovaný výška NFP: 939 917,02€
Schválený
Kanalizačná prípojka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca ORRaCR 28.10.2016 82 036,31€ Spolufinancovanie: 4 102,31€
Dotácia z environmentálneho fondu: 77 934,00€
Neschválený
Žiadosť - Havárie ministerstvo ŠVVaŠ SR  -  Základná škola s materskou školou, Podzávoz,  Čadca - oprava strechy školský pavilón OŠKMaŠ 11.9.2016 83 961,43€ Spolufinancovanie 5% Neschválený
Wspólne dziedzictwo- wiele nas łączy / Spoločné dedičstvo - veľa máme spoločného Žiadateľ: Powiat Oswiecim
Partner: Mesto Čadca
10.9.2016 115 960,71€ Spolufinancovanie partnera: 1 095,20€ V hodnotení
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok ORRaCR 25.7.2016 23 521,20€ Environmentálny fond vo výške: 22 345,14€
Vlastné zdroje mesta: 1 176,06€
Neschvalený
Kompostáreň - Čadca ORRaCR 30.5.2016 524 489,33€ Celkové oprávnené výdavky 524 489,33 €
Požadovaná výška NFP: 498 264,86 €
Schválený
"Bezpečné cesty za poznaním" MsP 18.5.2016 3 450,-€ spolufinancovanie 450€
Požadovaná dotácia z Nadácie Orange
Neschválený
Pohybom proti obezite - Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 Žiadateľ - Mesto Čadca
Realizátor: Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739
13.5.2016 2 000€ Celkový rozpočet: 2 000€
Požadovaná dotácia z MŠVVaŠ SR - 1 865€
Spolufinancovanie: 135€
V hodnotení
„Live books warn“ –Živé knihy varujú MsP

10.5.2016

13.608,-€ spolufinancovanie 5 %- 685,-€
Požadovaná dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR
Neschválený
"Pouč sa na chybách druhých" MsP 31.3.2016 1 130,-€ spolufinancovanie 330,-€- Požadovaná dotácia zo Žilinského samosprávného kraja Schválený
Rozvojový projekt rekonštrukcií  telocviční   základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. ORRaCR 25.2.2016 230 000€ Celkový rozpočet: 230 000€
Požadovaná dotácia z MŠVVaŠ SR - 199 500€                             Spolufinancovanie : 30 500€
Schválený
Havarijný  stav verejných toaliet Čadca, Námestie slobody, LV č. 3053, C-KN 1763/2 - oprava ORRaCR 8.2.2016 20 600€ Celkový rozpočet 20 600€
požadovaná dotácia z MF SR -  12 000€
spolufinancovanie - 8 600€
Neschválený
Žiadosť poskytovateľa o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby - Mesto Čadca ORRaCR 5.1.2016 547 560€ 40 opatrovateliek(1 opatrovateľka 507€/mes.)
rok 2016 = 223 080€
rok 2017 = 243 360€
rok 2018 = 81 120€
Schválený
Bezpečné Mesto Čadca MSP 14.1.2016 9.096,-€ Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 1.516,-€
Schválený
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci ORRaCR 30.12.2015 801 199,27€ Celkový rozpočet: 801 199,27€
Celkové oprávnené výdavky: 799 913,32€
Požadovaná výška NFP 759 917,65€
Schválený
Rozvoňajme Palárikove námestie! ORRaCR 7.12.2015 6 450,-€ Celkový rozpočet 6 450,00€
dotácia Nadácia Ekopolis 5000,00€
spolufinancovanie 1 450,00€
V hodnotení
"Development of Urban Mobility Indicators (partnerský projekt , žiadateľ - UNIVERSITY OF ŽILINA University Science Park, partner - Mesto Čadca , Mesto Liptovský Mikuláš)" ORRaCR 20.11.2015     V hodnotení
Nákup špeciálneho vozidla na zber vyseparovaných zložiek tuhého komunálneho odpadu v meste Čadca. ORRaCR 26.10.2015 162 000,00€ Celkový rozpočet: 162 000,00€,
požadovaná dot. z Environ. F- 153 900,00  EUR
vlastné zdroje: 8 100,00€
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF
Výmena okien v jednotlivých objektoch ZŠ J. A. Komenského súp. Č. 752 - pavilón F ORRaCR 9.10.2015 233 016,65€ Celkový rozpočet: 233 016,65€,
požadovaná dot. z Environ. F- 200 000€
vlastné zdroje: 33 016,65€
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF

Regional Tourism Innovative Plans and Practices (partnerský projekt - žiadateľ _Grécko, Partneri_ Slovensko, Rumunsko, Cyprus, Bulharsko)

ORRaCR 2.10.2015 30 000,00€ EACEA - Education,  Audiovisual  and Culture Executive Agency - Erasmus+ V hodnotení
"Nenápadné cesty extrémizmu a radikalizácie" MSP 22.9.2015 3 897,-€ Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR,Program Priority, spolufinancovanie 800,-€. Neschválený
Modernizácia a doplnenie mestského kamerového systému MSP 17.9.2015 38 112,-€ Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 6.352,-€
Schválené
Kanalizačná prípojka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca ORRaCR 18.8.2015 56 866,60€ Celkový rozpočet: 56 866,60€,
požadovvaná dot. z Environ.F - 54 023,27€
vlastné zdroje:  2 843,33€
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF
Žiadosť na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl v meste Čadca ORRaCR 20.7.2015 196 950€ Celkový rozpočet : 196 950€
požadovaná dotácia z MŠVVaŠ - 187 102,50€
vlastné zdroje: 9 847,50€
Neschválený
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok ORRaCR 9.6.2015 23 700€ Celkový rozpočet: 23 700€
požadovaná dotácia z Environ. f.: 22 515€
vlastné zdroje: 1 185€
Schválený
Interaktívna tvorivá dielňa zameraná na prevenciu drogových závislostí MSP 20.5.2015 9 207€ Celkový rozpočet : 9 207€
požadovaná dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR- 8747EUR
vlastné zdroje: 460€
Schválená
Multifunkčné ihrisko ZŠsMŠ Čadca Podzávoz ORRaCR 11.5.2015 102 300,02€ Celkový rozpočet 102 300,02€
Výška požadovanej dotácie z Úradu vlády: 50 000€
vlastné zdroje: 52 300,02€
Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti detí dobudovaním dopravného ihriska MSP 10.4.2015 5 700€ Celkový rozpočet : 5 700€
požadovaná dotácia z Kia Motors - 3 000€
vlastné zdroje: 2 700€
Schválená
Aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí pod názvom "Nemusíš to zažiť" MSP 30.3.2015 1 130€ Celkový rozpočet: 1 130€€
požadovaná dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja - 800€
vlastné zdroje: 330€
Schválená
Havarijný  stav verejných toaliet Čadca, Námestie slobody, LV č. 3053, C-KN 1763/2 - oprava ORRaCR 24.3.2015 20 600€ Celkový rozpočet 20 600€,
požadovaná dotácia z MF SR - 12 000€, spolufinancovanie - 8 600€
Neschválený
Bezpečné mesto-rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému v meste Čadca MSP 15.12.2014 39 700€ Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 7 940€
Neschválený
Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby" ORRaCR
OSSZBaPC
27.11.2014 173 880€ Výška transferu na výkon opatrovateľskej služby v celkovej výške 644,00 € /pracovné miesto/mesiac Neschválený
Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka ORRaCR september 2014 1 777 783,39€ Celkové výdavky: 1 777 783,39
Spolufinancovanie: 88 889,17€
Neschválený
Q- HERITAGE Žiadateľ: ARR Bielsko-Biala
Partner:  SR - Mesto Čadca
Partneri zo štátov: CZ, Srbsko, Albánsko, Maďarsko
14.5.2014 79 949,10€ Visegrad+Programme
Zdroje na partnera Mesto Čadca: 22 854,30€ - nevyžaduje si zdroje partnera
Neschválený
Zmeny a doplnky územného plánu Mesta Čadca Mesto Čadca   2 784€

Žiadaná dotácia: 2 784€
Poskytnutá dotácia: 2 610€

Schvalený
Turistické atraktivity měst Valašské Meziříčí a Čadca Žiadateľ: Valašské Meziřičí
Partner: Mesto Čadca
14.2.2014 23 520€ Celkové výdavky: 23 520€
Zdroje EU: 19 992€
Zdroje žiadateľa: 3 528€
Schvalený
Drôtománia Čadca 2014 – 10. medzinárodný festival drotárskych tradícií 480 rokov od založenia mesta Čadca OŠKMaŠ
ORRaCR
6.12.2013 25 000€ Celkové výdavky 25 000€
Vlastné zdroje: 17 000€
Iné zdroje: 2 000€
Požadovaná dotácia z MK SR: 6 000€
Neschválený
Archival jewels V4 for Kysuce region / Archívne šperky V4 pre Kysucký región Partnerský projekt 1.12.2013 7 140€ Višehradský fond
Spolufinancovanie mesta: 1 200€
Neschválený
Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí ORRaCR 31.10.2013 25 685€ Celkové výdavky: 25 685€
Zdroje EÚ: 21 832,25€
Zdroje ŠR: 2 568,50€
Zdroje žiadateľa: 1 284,24€
Schválený
Spomienky stratené v čase - historická pamäť miest Valašské Meziříčí a Čadca v starých fotografiách Partnerský projekt: Žiadateľ: Valašské Meziřící
Partner: Mesto Čadca
21.10.2013 16 756,26€ Celkové výdavky: 16 491,25€
Zdroje EÚ 14 017,56€
Zdroje žiadatela: 2 473,69€
Schválený
Podpora domáceho kompostovania v Meste Čadca ORRaCR 15.10.2013 68 040€ Požadovaná výška dotácie 64 638€
Zdroje žiadateľa celkom 3 402€
Neschválený
Odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce, Čadca Horelica – kanalizácia ORRaCR 19.8.2013 5 203 000€ Celkové oprávnené výdavky  4 712 617,13€
Celkové neoprávnené výdavky 490 382,87€
Požadovaná výška NFP  4 476 986,27€
Zdroje žiadateľa celkom 235 630,86 EUR
Neschválený
"eMesto" ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca ORRaCR 16.8.2013 899 180,50€ Požadovaná výška NFP: 854 221,48€
Spolufinancovanie: 44 959,02€
Schválený
Detské dopravné ihrisko v meste Čadca Mesto Čadca 15.8.2013 5 430€ Dotácia MV SR - 5 000€ Neschválený
MEGOŇKY - ŠANCE, šanca pre rozvoj slovensko-českého prihraničného regiónu ORRaCR 25.7.2013 23 000€ OP Cezhraničnej spolupráce SR-CR 2007 -2013 - Fond Mikroprojektov. Požadovaná výška FP z ERDF: 19 550€. Spolufinancovanie: 1 150€ Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva v meste MSP 17.7.2013 3758€ MV SR - dotácia 3558€, spolufinancovanie 200€ V hodnotení
15 rokov s priateľmi OŠKMaŠ 25.6.2013 4000€ Požadovaná dotácia 3 000€, spolufinancovanie 1 000€ Neschválený
Galéria Čadca – stretnutia s umením OŠKMaŠ 25.6.2013 6 400€ Požadovaná dotácia 4 500€, spolufinancovanie 1 900€ Neschválený
Spolu a bezpečne na cestách MsP 7.5.2013 4 900€ Nadácia Pontis z fondu SSE 4 350€, spolufinancovanie 550€ Schválený
Chráňme sa navzájom II. MsP 2.5.2013 1 915€ Nadácia Orange 1 550€, spolufinancovanie 365€ Neschválený
Poďme sa pýtať MsP 2.4.2013 5 590€ Nadácia Intenda 4 500€, spolufinancovanie 1 090€ Neschválený
Vybavenie detského dopravného ihriska mesta Čadca Mesto Čadca 1.4.2013 2 980€ Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 2 500€ Neschválený
Mládež bez závislostí MsP 25.3.2013 1 050€ Dotácia ŽSK - 800€, spolufinancovanie 250€ Schválený
Podpora a ochrana ľudských práv na miestnej úrovni MsP 25.3.2013 10 580€ Dotácia MZVaEZ: 9 530€, spolufinancovanie 1 050€ Neschválený
Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ORRaCR 25.3.2013 17 019,70€ Príspevok ÚPSVaR: 16 154,20€ Schválený
Primar Club MsP 20.3.2013 3523€ Grantový program Hodina deťom, vlastné zdroje 416€ Schválený
I´m 65 and I want to live healthily - PLAY SPORTS ORRaCR 28.2.2013 3 310€ Dotácia z VF / small grant 2 290€
Vlastné zdroje: 1 020€
Neschválený
Beskidy na widelcu Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 28.2.2013 37 828€ Cezhraničná spolupráca PL - SR 2007-2013 EFRR: 32 153,80€ Schválený
TRZYMAJ FORME! Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 28.2.2013 31 526€ Cezhraničná spolupráca PL - SR 2007-2013 EFRR: 26 797,65€ Schválený
Megoňky - Šance, šanca pre rozvoj cestovného ruchu v SK - CZ pohraničí ORRaCR 7.2.2013 141 651,90€ Požadovaný NFP z OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013: 120 404,11€
ŠR SR: 11 758,30€
spolufinancovanie: 9 489,49€
Neschválený
Bytový dom (99 bytov) - Komenského ulica v Čadci ODÚPSPVRMaS 31.1.2013 3 922 760€ Úver zo ŠFRB: 2 402 932€
Dotácia Ministerstva dopravy SR: 1 029 028€
Technická vybavenosť: 480 000€
Schválený
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste MsP 15.1.2013 39 700 EUR MV SR - 7 940€, vlastné zdroje Schválený
Bezpečné Mesto čadca MsP 15.1.2013 12 655 EUR MV SR - 3815€, vlastné zdroje Schválený
Klub mládeže Mesta Čadca MsP 15.12.2012 8556 EUR MŠ SR - 2342€, vlastné zdroje Neschválený
"Poďme sa pýtať" MsP 15.12.2012 4127 EUR MŠ SR - 809€, vlastné zdroje Neschválený
Vybavenie detského dopravného ihriska mesta Čadca Mesto Čadca 19.12.2012 1 284€ Dotácia z rozpočtu ŽSK pre rok 2013 Schválený
Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom 2013 Mesto Čadca 19.12.2012 10 080€ Požadovaná dotácia z MK SR: 8 960,00€
Spoluúčasť: 1 120,00€
Schválený
Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom mesta Čadca Žiadateľ: Mesto Čadca, Partner: Mesto Valašské Meziříčí 16.11.2012 35 130€ Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 33 373,50€
Spolufinancovanie 5%: 1 756,50€
Neschválený
Vzdelávanie seniorov v meste Čadca ORRaCR 29.10.2012 190 634€ Požadovaný NFP z OP Vzdelávanie: 181 102,30€
5% spolufinancovanie: 9 531,70€
Schválený
Podpora domáceho kompostovania v Meste Čadca ORRaCR 24.10.2012 136 080€ Požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu: 129 276€
Vlastné zdroje: 6 804€
Neschválený
The QUEST for Visegrad heritage - QUESTing Žiadateľ: Mesto Grajewo, partner: Mesto Čadca 13.9.2012 28 590€ International Visegrad Fund Schválený
The QUEST for€opean heritage - at the reQUEST of local traditions Žiadateľ: Mesto Grajewo, partner: Mesto Čadca 3.9.2012 9 000€ Program celoživotného vzdelávania. Schválený
Trvalá spolupráca medzi Mestom Čadca a Powiatom Oswiecim Žiadateľ: Mesto Čadca, partner: Powiat Oswiecim 31.7.2012 55 000€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 46 750€, ŠR 5 500€, Vlastné 2 750€ Schválený *
Bunker – naše miesto Žiadateľ: Mesto Čadca, partner: ARR Bielsko-Biala 31.7.2012 50 000€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 42 500€, ŠR 5 000€, vlastné 2 500€ Schválený *
Promocja Powiatu Oswiecimskiego. Polsko-Slowacke spotkanija kulturalno-sportowe Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 54 310€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 46 163,50€ , panstwo 5 431€, vlastné 2 715,50€ Schválený
Polsko-slowacki strzal w dziesatke Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 58 798,50€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 49 978,50€, panstwo 5 879,85€, vlastné 2 939,93€ Schválený
Cool´inarne Beskidy Žiadateľ: ARR S. A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 36 768€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 31 252,80 €, vlastné 5 515,20 € Schválený
Eco – Transfer Beskidy Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 45 229€ Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF - 38 444,65€, vlastné - 6 784,35€ Neschválený
Kultura i Edukacja – Wakacyjna integracja Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 38 638€ Cezhraničná spolupráca PL - SR 32 842,30€ - ERDF, 5 795,70€ - vlastné Neschválený
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti zriadením viacúčelového zariadenia pre seniorov ROP - 2.1c - 2010/02, žiadosť predložená 3.5.2010, žiadosť schválená 13.7.2012 3.5.2010 1 283 903,09€ NFP: 1 219 707,94€ Schválený
Zabezpečenie športových aktivít detí - Športové poukazy Žiadateľ - Mesto Čadca
Realizátor - ZŠ Rázusová
Jún 2012 25 380€ 25 380€ - Dotácia z MŠVVaŠ SR Schválený
Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Kysuca, Čierňanka, Rieka, Milošovský potok a drobných prítokoch v k.ú. Čadca ORRaCR 25.4.2012 26 300€ ÚPSVaR Schválený
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II. MSP 29.3.2012 4 324€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 240€ Schválený
Vzdelávanie k ľudským právam MSP 29.3.2012 4 264€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300€ Neschválený
Senior bez strachu MSP 28.3.2012 2 205€ Nadácia Orange Schválený
S radosťou a bezpečne na bicykli MSP 28.3.2012 3 825€ Nadácia Pontis z fondu Kia Motors, spolufinancovanie 825€ Neschválený
Interaktívna tvorivá dielňa zamraná na protidrogovú výchovu MSP 27.3.2012 8 232€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 440€ Neschválený
Šanca na mesto bez vandalizmu MSP 26.3.2012 1 870€ Nadácia Orange Neschválený
Romano futbalos turnajis Čadca 2012 ORRaCR 21.3.2012 5 993€ Požadovaná dotácia Úrad vlády SR: 5 670€
Spolufinancovanie: 323€
Neschválený
Intervencia a osveta zameraná na predchádzanie diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a intolerancie na školách MSP 21.3.2012 7 868€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 400€ V hodnotení
Aktivity zamerané na predchádzanie užívania drog mladistvými osobami MSP 20.3.2012 1 040€ VÚC Žilina - spolufinancovania 240€ Schválený
Revitalizácia materských škôl 2012 Žiadateľ: Mesto Čadca
Realizátor: MŠ SNP
16.3.2012 3 765€ 3 300€ - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Neschválený
Revitalizácia materských škôl 2012 ̌iadateľ: Mesto Čadca
Realizátor: ZŠ s MŠ Podzávoz
16.3.2012 3 480€ 3 300€ - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Neschválený
5th Swieto Mazurskiego Kartoflaka Žiadateľ: Mesto Szcytno PL, Partneri: Čadca, Opava, Zywiec, Godollo 15.3.2012 7000€ Grant z Medzinárodného Visegrádskeho Fondu Schválený
CHESS QUEEN 2012 Predkladateľ: Kysucká šachová škola, v spolupráci ORRaCR 15.3.2012 16 189€ Dotácia z VF/standard grant 11 300€
Vlastné zdroje: 4 889€
Neschválený
K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM Predkladateľ: TJ Lokomotíva Čadca - oddiel turistiky v spolupráci s ORRaCR 5.3.2012 1 318€ Nadácia Ekopolis - 1 318€ Neschválený
MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - priestory bývalej Kysuckej galérie ORRaCR 20.2.2012 34 000€ Požadovaná dotácia: 10 000€ V hodnotení
Pomocou vzdelávania a umenia ku komunitnému rozvoju regiónov Mesto Valašské Meziřičí, Mesto Čadca 20.2.2012 Partnerský región 1: 21 300€
Partnerský región 2: 13 900€
Program celoživotného vzdelávania Comenius - Partnerstvá Comenius Regio. Partnerský región 1: 18 225€ Partnerský región 2: 12 925€ Schválený
Pomáhajme si navzájom-susedská ochrana MSP 15.2.2012 3 917€ Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 775€ Neschválený
I ́m 65 and I want to live healthily ORRaCR 9.2.2012 3 850€ Dotácia z VF / small grant 2 690€
Vlastné zdroje: 1 160€
Schválený
Územný plán Mesta Čadca - Zmena a doplnok č. 3 ODÚPSRVRMaS 20.1.2012 5 400€ Požadovaná dotácia 4 320€ Neschválený
Sanácia havarijného zosuvu Čadca, Rieka - I. etapa ODÚPSRVRMaS 20.1.2012 66 684€ Dotácia z Environmentálneho fondu + 5 % spoluúčasť Schválený
Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka ORRaCR 16.1.2012 1 337 300€ Požadovaný NFP z OP Životné prostredie: 1 270 435€
Vlastné zdroje: 66 865€
Neschválený **
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste – dokončenie III.etapy MSP 5.1.2012 54 000€ Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 10 800€
Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva mesta MSP 5.1.2012 6 192€ Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 1612€
Neschválený
Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca OPZP-PO4-09-1, žiadosť predložená 13.5.2009, projekt ukončený 31.12.2011 31.11.2011 2 020 906,61€ NFP: 1 919 861,28€ Ukončený
Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom 2012 ORRaCR 21.12.2011 10 950€ Požadovaná dotácia z MK SR: 10 050€ Vlastné zdroje: 900€ Schválený
Folklór bez hraníc Partnerský projekt: Žiadateľ: Valašské Meziřící. Partner: Mesto Čadca 19.12.2011 11 712€ Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 9 955,20€
Vlastné zdroje: 1 756,80€
Schválený
Srdečné pozdravy od priateľov Partnerský projekt: Žiadateľ Mesto Čadca. Partner: Valašské Meziříci 19.12.2011 23 530€ Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 19 665€
Zdroj ŠR: 2 353€
Vlastné zdroje: 1 512€
Neschválený
Presentation of Cadca Town and Kysuce Region in countries V4 ORRaCR 29.11.2011 7095€ Internation Visegrad Fund / small grant: 4 962€
Spolufinancovanie: 2 133€
Neschválený
Druhý život stromov Spolok Priateľov Čadce, Mesto Čadca 21.11.2011 6.700€ Nádacia Ekopolis Neschválený
ZLEPŠENÍM INFORMOVANOSTI K PROSPERITE PRIHRANIČIA SR A ČR Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner 31.10.2011     Neschválený
Spoločná príprava samosprávy vo využívaní IKT k prosperite prihraničia SR a ČR Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner 31.10.2011     Neschválený
Partnerstvo miest Čadca a Rožnov pod Radhoštěm ORRaCR 31.10.2011 545 900,17€
rozpočet VP - Mesto Čadca: 264 519,39€
rozpočet HCP - KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s.r.o.: 281380,78€
Mesto Čadca: Požadovaný NFP: 85 % zdroj EÚ, 10% zdroj ŠR, 5% spolufinancovanie Neschválený
Umění nám pomáha přátelit se přes hranice Partnerský projekt ZUŠ Jozefa Potočára, Mesto Čadca - partner   108 420,00€ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 Schválený
PODPORA DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA V MESTE ČADCA OŽPaOH 28.10.2011 281 040€ Požadovaná dotácia z Enviro.f: 267 657,20€, Vlastné zdr. 13 382,80€ Neschválený
Náučný chodník - K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM ORRaCR 28.10.2011 20 806,01€ Požadovaná dotácia z Enviro.f: 15 338,05€, Vlastné zdr. 2011 PD:1500€ Vlastné zdr. 2012: 3967,96€ Schválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - prevencia kriminality a boja proti kriminalite - rekonštrukcia ihriska vrátane obstaranie jeho vybavenia ORRaCR 26.10.2011 16 081€ Požadovaná dotácia: 15 276€, Vlastné zdroje: 805€ Schválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - Detské dopravné ihrisko ORRaCR 26.10.2011 29 507€ Požadovaná dotácia: 28 031€, Vlastné zdroje: 1 476€ Schválený
2. Realizačný projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 ORRaCR 16.9.2011 50 000€ Dotácia - Úrad vlády SR 20 000€, Dotácia - UPSVaR 30 000€ Ukončený
Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom mesta Čadca ORRaCR 09.9.2011 35 130€ Požadovaný NFP: 33 373,50€, Spolufinancovanie 5%: 1 756,50€ Neschválený
Prezentácia Čadce a regiónu Kysúc v krajinách V4 ORRaCR 14.9.2011 12 250€ Dotácia z VF 8 575€, Vlastné zdroje: 3 675€ Neschválený
Rómske športové Vianoce ORRaCR 03.8.2011 14 590€ Dotácia - Úrad vlády SR: 11 690€ iné zdroje: 1000€, Vlastné zdroje: 1900€ Neschválený
Inováciou vyučovania k modernej škole 21. storočia ZŠ Horelica 31.5.2011 296 785,35€ Požadovaný NFP: 281 946,08€, 5% spolufinancovanie: 14 839,27€ Neschválený
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II.“ MSP 22.5.2011 2 702€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 200€ Ukončený
Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou MSP 18.5.2011 2 769€ Dotácia z MŠ SR – spolufinancovanie 1 000€ Ukončený
Aktivity na predchádzanie diskriminácie ,rasizmu,xenofóbie a intolerancie na školách MSP 24.4.2011 3 964€ Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300€ Ukončený
Tvorme,športujme a zabávajme sa bez drog MSP 20.3.2011 950€ VÚC Žilina – spolufinancovanie 500€ Ukončený
1. Realizačný projekt - revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 ORRaCR 14.3.2011 117 725,50€ Dotácia - Úrad vlády SR - 92 700€, Dotácia z UPSVaR - 25 015,50€ Ukončený
"Water in the environment" - žiadateľ RRA Kysuce Partneri projektu: Mesto Čadca, Miskolc Green Action, Zywiec Development Foundation, Mosty u Jablunkova Partneský projekt: Mesto Čada - partner 14.3.2011 12 540€ Dotácia z VF: 8 778€, Spolufinan. všetkých partnerov: 3 762€ / vklad Mesta Čadca nepeňažné plnenie - zabezpečenie priestorov na konferenciu Ukončený
MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - mestská informačná kancelária a výstavná sieň ORRaCR 07.3.2011 16 250€ Dotácia MF SR - 10 000€, Spolufinancovanie: 6 250€ Neschválený
Riešme veci spoločne – stop sprejerom MSP 03.3.2011 8 560€ Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 1 700€ Neschválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - nasvietenie priechodov pre chodcov ORRaCR 22.2.2011 36 772€ Dotácia MV SR - 33 760€, Spolufinancovanie: 3 012€ Neschválený
Drôtománia - 7. medzinárodný festival drotárskych tradícií

ORRaCR OKaMV

08.2.2011 12 800€ Dotácia MK SR - 1 000€ Ukončený
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste – dokončenie III.etapy MSP 07.2.2011 44 000€ Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 10 000€ Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva mesta MSP 07.2.2011 3 950€ Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 198€ Neschválený
Spoznaj svoje mesto a región - 1. časť ORRaCR 04.2.2011 10 400€ Dotácia MK SR - 9 360€, Spolufinancovanie: 1 040€ Neschválený
Encyklopédia športu Kysúc a Oravy ORRaCR 31.1.2011 5 975€ Dotácia MŠVVaŠ SR - 5 375€ spolufinancovanie: 600€ Neschválený
Štefanský pohár - Memoriál M. Piteľa 16. ORRaCR 31.1.2011 11 700€ Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 000€ spolufinancovanie: 7 700€ Neschválený
Pohár Vladimíra Čila - Futbalová olympiáda na Kysuciach - 1. ročník ORRaCR 31.1.2011 11 900€ Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 400€ spolufinancovanie: 7 500€ Neschválený

* Schválený zaradený medzi "rezervné mikroprojekty"
** Žiadosť splnila všetky kritéria formálnej správnosti t. j splnila kritéria oprávnenosti a úplnosti , ako aj podmienky odborného hodnotenia a bola predložená na zasadnutie Výberovej komisie MŽP SR. Pre nízku alokáciu finančných prostriedkov v danom opatrení žiadosti neboli pridelené finančné prostriedky

Vysvetlivky k skratkám

 • ORRaCR - Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 • OŽPaOH - Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • MSP - Mestská polícia
 • RRA - Kysuce Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
 • OKaMV - Oddelenie kultúry a medzinárodných vzťahov
 • UPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • Dotácia z VF - Dotácia z Višegrádskeho fondu
 • MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • MK SR - Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky
 • MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Rozpočet VP - Rozpočet vedúci partner
 • Rozpočet HCP - Rozpočet hlavný cezhraničný partner
 • ODÚPSRVRMaS - Oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku,výstavby, rozvoja mesta a služieb
 • MZV a EZ SR - Ministerstvo zahraničných vecí a€ópského rozvoja