Presunúť na hlavný obsah

Poskytujete ubytovanie - takto získate príspevok za ubytovanie utečencov

Pomoc Ukrajine

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku rieši nariadenie vlády účinné od 31. marca.

Ing. Milan Gura: "Štát stanovil pravidlá preplácania nákladov spojených s ubytovaním ukrajinských vojenských utečencov. Sme pripravení na spoluprácu. Miestna samospráva bude sprostredkovateľom platieb. Pre každého okrem podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu a hoteliérstve. Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov a doložili potrebné dokumenty. Bližšie informácie získate na e-mail pomahameukrajine@mestocadca.sk alebo telefonicky na č. +421907 386 399."

VÝŠKA PRÍSPEVKU

Príspevok sa poskytuje vo výške:
7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

KTO MÔŽE ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK Z MINISTERSTVA VNÚTRA?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
vlastníci bytov a rodinných domov
➡ tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)
➡ obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.
Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/100/20220331

PODMIENKY ZÍSKANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE
➡ Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
➡ Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

POSTUP:
do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz
➡ obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
➡ ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca
obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

VZORY všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania nájdete na odkaze:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy...

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie&fbclid=IwAR1AC8lgp7QQUio8xfAsgX6OrM6UyxOikhcZkV3ao-k3BzFYFCqXMN7LdEA