Presunúť na hlavný obsah

Usmernenie k poskytovaniu pomoci pre občanov ukrajiny a ich rodinných príslušníkov

Pomoc Ukrajine

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“), vláda SR uznesením č. 144 zo dňa 28.02.2022 schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

V tejto súvislosti uvádzame, že za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

  1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
  2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Dočasné útočisko sa v zmysle predmetného uznesenia vlády SR bude poskytovať od 01.03.2022 do 31.12.2022, ak vláda SR nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení. Cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa tento zákon vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území SR v súlade so zákonom o azyle. Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

V prípade, ak cudzinec z Ukrajiny takéto doklady nemá k dispozícii (predloží len napr. pas), úrad ho usmerní, že takéto doklady vydávajú príslušné policajné útvary a bez ich predloženia pomoc v hmotnej núdzi nie je možné poskytnúť. V prípadoch, keď deti nebudú mať žiadne doklady, pre účely pomoci v hmotnej núdzi budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo informácie z príslušnej evidencie (evidencia žiadateľov, resp. evidencia tolerovaných pobytov).

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj následné vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad, kde sa takýto cudzinec zdržiava. Miesto výplaty by malo byť určené tak, aby sa takýmto fyzickým osobám umožnil, čo možno najrýchlejší prístup k hotovosti. V tejto súvislosti je potrebné usmerniť takýchto žiadateľov o pomoc v
hmotnej núdzi, že v prípade ak by došlo k zmene miesta výplaty sú povinní o uvedenom informovať úrad.

Pri posúdení nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi pri utečencoch z Ukrajiny uvádzame, že z objektívnych dôvodov nemožno od nich požadovať, aby si riešili hmotnú núdzu výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa tieto osoby nachádzajú si nemôžu riešiť svoju hmotnú núdzu ani použitím hotovosti, ktorá môže byť ich posledným majetkom. Splnenie podmienky v zmysle § 2 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi preukáže vyhlásením, ktoré je súčasťou upravenej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny (v prílohe). Vyhlásenie cudzinca v predmetnom čestnom vyhlásení zo strany úradov nie je potrebné preverovať.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní. Je tomu tak z dôvodu, že podmienky na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky sa pripravujú. Postupne však bude dochádzať k integrácii detí utečencov do škôl, a to v čo najkratšom možnom čase. Upozorňujeme, že cudzinci budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, a preto nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb uvádzame, že za členov domácnosti sa budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR a pre takúto domácnosť sa bude poskytovať aj základná dávka v zmysle § 10 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V tejto súvislosti uvádzame, že do okruhu spoločne posudzovaných osôb je nevyhnutné zahrnúť všetky osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR, t.j. napr. v súčasnosti z Ukrajiny príde žena s dvomi maloletými deťmi za manželom, ktorý je už na území SR (napr. z dôvodu, že tu už dlhodobo pracuje), v tomto prípade pôjde o domácnosť podľa § 3 ods. 1 písm. c) bod 1. zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Takýmto cudzincom, ktorým bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, vzhľadom na dočasnosť tejto situácie súvisiacej s ozbrojeným konfliktom zatiaľ úrady nebudú vystavovať ponuky na výkon činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi utečencom z Ukrajiny si Vás dovoľujeme informovať, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) upravilo tlačivo žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je vyhlásenie a poučenie.

Taktiež uvádzame, že po integrácii detí utečencov do škôl, je samozrejme potrebné poskytnúť poradenstvo aj vo veci poskytnutia dotácií v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o dotáciách nevylučuje poskytnutie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo materskú školu (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

To znamená, že ak bude dieťa utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, navštevovať MŠ alebo ZŠ a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ, odoberie stravu) je možné dotáciu poskytnúť aj na takéto dieťa.