Presunúť na hlavný obsah

Pomoc Ukrajine je adresnejšia 

Pomoc Ukrajine

Poskytovatelia ubytovania odídencom z Ukrajiny musia  do 5 pracovných dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytovali ubytovanie, odovzdať výkazy ubytovania do podateľne Mestského úradu v Čadci a tiež odovzdať do podateľne zmluvu medzi odídencom a poskytovateľom ubytovania.

Na účely poskytovania príspevku na ubytovanie odídenca z Ukrajiny je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný:
do 3 pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu osoba uplatňujúca si nárok na poskytnutie príspevku na ubytovanie podľa § 36a zákona o azyle poskytuje ubytovanie doručením tlačiva do podateľne Mestského úradu v Čadci odídenec je povinný dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu osoba, uplatňujúca si nárok na poskytnutie príspevku na ubytovanie podľa § 36a zákona o azyle poskytuje ubytovanie, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní, to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní doručením tlačiva do podateľne Mestského úradu v Čadci.

Všetky informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle nájdete na tomto linku Ministerstva vnútra SR.