Presunúť na hlavný obsah

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program.

Kód projektu: NFP302010V971

Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (3. Etapa). Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do priemyselnej zóny vo východnej časti mesta (PZ I.).

Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity:  Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií. Podporné aktivity zamerané na riadenie projektu a publicitu bude mesto financovať z vlastných zdrojov.

Predmetná cyklistická komunikácia začína v napojení na 2. etapu cyklistickej komunikácie v križovatke ulíc Kysucká cesta a ulica Andreja Hlinku. Cyklistická komunikácia je v celej svojej dĺžke vedená po ulici Kysucká cesta (cesta I/11) a následne po ceste I/11 a to pravostranne v trase existujúceho chodníka pre peších v smere Čadca – Horelica – až po koniec úseku, ktorý je na hranici katastra Horelica. Celý projekt je riešený ako rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov, pričom v jednom mieste v nezastavanom úseku je vedená táto trasa pomocou cyklokoridorov po ceste I/11 v dĺžke 251,23 m.

Rozpočet projektu

  • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 718 801,66 €
  • Celkové percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR:  95  %
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 682 861,58 €
  • Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 35 940,08 €

S podporou europskej unie