Presunúť na hlavný obsah

Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Interreg V-A slovenská republika, česká republika, európska únia, európsky fond regionálneho rozvoja - spoločne bez hraníc

Město Čadca (SR) a Obec Mosty u Jablunkova (ČR) realizujú projekt s názvom:  Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia
Kód projektu: NFP304020BMI8, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A –Slovenská republika – Česká republika

  • Celková výška oprávnených výdavkov:    374 875,00 €
  • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:    346 677,02 €
  • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:    18 579,02€
  • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:    9 454,23 €
  • Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:    28 198,01 €

Popis projektu:

Partnermi projektu sú Mesto Čadca (SK) a Obec Mosty u Jablunkova (CZ) bezprostrední susedia pri SK-CZ hranici. Partneri pred niekoľkými rokmi vytvorili zokruhovanú cyklotrasu, ktorá prechádza slovenským i českým územím a je na nej množstvo pamiatok prírodného i kultúrneho dedičstva. Táto náučná cyklotrasa nás zavedie na významné a zaujímavé lokality situované priamo v pohraničnom území medzi ČR a SR, ktorými sú: Vodná nádrž Milošová, Kamenné gule Megoňky, Milošovské šance  na území SR a Prírodná pamiatka Filůvka, Prírodná pamiatka Motyčanka, Prírodná rezervácia Vřesová stráň, Šance (hradisko, opevnenie), Staré Šance (hradisko, opevnenie) na území ČR.

V súčasnosti celý svet a najmä naše pohraničie trpia dôsledkami korona krízy, došlo k útlmu turizmu, ekonomika klesla. Uvedené má za následok zníženie príjmov obyvateľstva a tiež podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. ekonomiku a cestovný ruch je potrebné oživiť, rovnako ako zachovávať a propagovať prírodné a kultúrne dedičstvo nášho pohraničia.

Cieľom projektu je vytvoriť ucelený spoločný produkt cestovného ruchu zhodnocujúci prírodné a kultúrne dedičstvo „Megoňky – Šance“, ktorý poskytne návštevníkovi komplexný súbor zážitkov.
Na cezhraničnej trase sú dominantnými pamiatkami prírodná pamiatka u slovenského VP (Megoňky) a kultúrna pamiatky (Jablunkovské šance) na strane českého HCP. 

Aktivity projektu sú zamerané na intervencia stavebného charakteru do sanácie/obnovy pamiatky Šance, do rekonštrukcie úseku cyklotrasy na jestvujúcej náučnej cyklotrase v Čadci, vedúcej / končiacej priamo pri štátnej hranici v dĺžke 2338 metrov a v zorganizovaní podujatia propagujúce spoločné územie, spoločný produkt cestovného ruchu – Spoločný cyklodeň pre obyvateľov pohraničia .

Popis jednotlivých aktivít projektu:

C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne  vrátane doplnkovej infraštruktúry
Riešený úsek je súčasťou Náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky - Šance dlhej 7 800 m, ktorá vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu GEOPARK MEGOŇKY – ŠANCE (INTERREG V-A SK/ČR, 2018) medzi mestom Čadca a obcou Mosty u Jablunkova (ČR).

V časti Náučnej cyklotrasy situovanej na území Slovenska, v lokalite Milošová, ktorá je predmetom realizácie tohto projektu, je povrch cyklotrasy čiastočne spevnený penetračným makadamom, asfaltovým betónom alebo nespevnený. Povrch vykazuje veľké nerovnosti, výmole a výtlky, ktoré spôsobujú, že jazda po cyklotrase je nepohodlná a v istých miestach aj nebezpečná pre niektoré skupiny užívateľov cyklotrasy. Z uvedeného dôvodu na navrhuje rekonštrukcia povrchu cyklotrasy a obnova jej odvodnenia. 

A1. Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)

V obci Mosty u Jablunkova sa budú práce týkať v intervencií do obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Jablunkovské Šance. 
Zmyslom prác projektu je vytvoriť chodník pre turistov v priekope pod opornými múrmi. V priekopách je napadané kamenie zo stien, toto treba vyčistiť a následne zamurovať do stien, kritické sú najmä rohy opevnenia.

E3. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom

Zmyslom projektu je ponúknuť obyvateľom  / návštevníkom regiónu ucelený produkt zhodnocujúci kultúrne a prírodné dedičstvo, poskytnúť obyvateľom komplexný súbor zážitkov. Vytvorený produkt „Megoňky – Šance“ toto všetko ponúka, jedná sa o náučnú cyklotrasu okolo ktorej je množstvo pamiatok prírodného a kult. dedičstva, najmä teda prírodná pamiatka Megoňky a kultúrna pamiatka Šance. 

Chceme tento produkt prezentovať, preto zorganizujeme podujatie pre širokú verejnosť, s účasťou obyvateľov zo SR i ČR, ktorým tento produkt odprezentujeme, vyvoláme v nich záujem o trávenie voľného času v tomto regióne, aby sa tu vracali. Bude to pilotné podujatie, ktoré chceme opakovať každý rok, najmä v období udržateľnosti. 

Cezhraničný prístup k riešeniu projektu

Nový spoločný produkt sa javí ako najvhodnejší z hľadiska geografickej, historickej, kultúrnej príbuznosti a prepojenosti prihraničného regiónu. Tvorí ho jedna náučná cyklotrasa, ktorá prechádza spoločným SK-CZ územím, t.j. vedie približne polovicu svojej trasy po Česku a polovicu po Slovensku.

Pamiatky sú tu rozdelené na slovenskom i českom území. Dominanty tvoria lom Megoňky v Čadci (prírodná pamiatka) a Pevnosť Šance – kultúrna pamiatka v Mostoch u Jablunkova.
Celú náučnú cyklotrasu i pamiatky na nej budeme prezentovať ako jeden produkt cestovného ruchu – spoločný, československý. Je to unikátne územie, kde takto priamo v susedných katastroch je toho toľko čo ponúknuť. 

Projekt by nebolo možné realizovať samostatne na Slovensku alebo v Česku. využívame konkrétny potenciál našich samospráv Čadce a Mostov u Jablunkova na dosiahnutie cieľov projektu 

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk.cz.eu