Presunúť na hlavný obsah

Delegovanie do volebných komisií

Referendum 2023

Mesto Čadca v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 21. januára 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií: referendum@mestocadca.sk.


Okrsková volebná komisia
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).
Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
 

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
•    meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno do-ručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
•    meno, priezvisko a podpis osoby
-    oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
-    určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
    V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca alebo elektronicky na e-mailovú adresu: refendum@mestocadca.sk pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok zverejní adresu na doručenie oznámenia Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníc-tvom pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum  doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu, predsedovi štátnej komisie). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho pred-sedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní čle-na politickou stranou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho delegoval alebo do-ručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo pe-tičným výborom za referendum náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka.
Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komi-sie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.
Členovia okrskovej volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestran-nosť.
V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komi-sie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo voleb-nej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom pro-stredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

Všetky potrebné informácie k referendu sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum