Presunúť na hlavný obsah

Informácie pre voliča

Referendum 2023

Právo hlasovať
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), link: https://www.minv.sk/?r23-volic
 alebo
-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz) link: https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.
 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Viac o voľbe poštou: https://www.minv.sk/?r23-posta2

Mesto Čadca pre Referendum 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 21. januára 2023 zverejňuje e-mailovú adresu referendum@mestocadca.sk na doručenie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti na voľbu poštou.