Presunúť na hlavný obsah

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí a Voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022 sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena (nie náhradníka) politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a hnutí, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva v Čadci. V meste Čadca bude zriadená jedna špeciálna volebná komisia.

Mesto Čadca na základe uvedeného oznamuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie: volby@mestocadca.sk

Oznámenia o delegovaní člena do špeciálne volebnej komisie je potrebné doručiť najneskôr do nedele 09.10.2022 do 24.00 hod.

Osobne možno doručiť uvedené oznámenia počas úradných hodín do podateľne Mestského úradu v Čadci a mimo úradných hodín na Mestskú políciu v Čadci – Slovenských dobrovoľníkov 985

všetky informácie nájdete na odkaze https://www.minv.sk/?selfgov22-sshinfo2