Presunúť na hlavný obsah

Majetkové priznania poslancov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
 
Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  ustanovuje

  • nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní  alebo činností,
  • povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
  • zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Majetkové priznanie je potrebné v termíne doručiť na sekretariát zástupcov primátora, 1. poschodie číslo dverí 104.