Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 24.11.2016 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24.  novembra 2016 (štvrtok) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2016/2017. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 4. VZN Mesta Čadca č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie Mesta Čadca – ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ J. A. Komenského, KIC. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 6. Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2016. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2015/2016. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK
 9. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe  príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 10. Zmena uznesenia č. 125/2015 zo dňa 17.12.2015. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 11. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.