Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 9. 2016 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 (štvrtok) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na r. 2016. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. Zmena rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2016. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 4. Zmena názvu  príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca na Dom kultúry v Čadci a zmena Zriaďovateľskej listiny. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 5. Návrh na zrušenie VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca, na základe upozornenia prokurátora. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 6. Návrh na zrušenie VZN č. 138/2013 – O organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Čadca, na základe protestu prokurátora. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 7. Návrh VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo vitrínach na území mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Dodatok  č. 4 k VZN Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane. Predkladá:  Ing. Mária GOREKOVÁ
 10. Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie Mesta Čadca ZŠ Milošová U Prívary Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 11. Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca - Dombyt Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca -  Mestský podnik služieb Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 12. Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 13. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 14. Informatívna správa o príprave osláv 20. výročia vzájomnej spolupráce a partnerstva medzi mestami Čadca a Toruň. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 15. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 16. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.