Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti “Výrobný a logistický závod Seoyon E – Hwa automotive Slovakia v Čadci“

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňa 25. 10. 2017 bolo doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca na navrhovanú činnosť “Výrobný a logistický závod Seoyon E – Hwa automotive Slovakia v Čadci “ navrhovateľom,  SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36347884, zastúpený splnomocneným zástupcom PROMA, s.r.o. so sídlom Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, ktorým rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca II. poschodie, kanc. č. 2.

Verejnosť má možnosť sa k rozhodnutiu písomne vyjadriť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.