Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu “Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková“

Úradné oznamy

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 21 06. 2017 zverejňuje informáciu o vypracovaní  strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková“ obstarávateľom, Obec Raková.

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa a  na webovom stránke http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-4-uzemneho-planu-obce-rakova

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredia (konzultáciu vopred dohodnúť na č.t. 041/4308756) . Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.