Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 14.12.2017 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca na rok 2017. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 4. Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2018 - 2020. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2018 - 2020. Predkladá: Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 6. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 7. Návrh na zverenie majetku mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca od 1. 1. 2018. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca. Predkladá:  Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.