Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 21. 9. 2017 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017 Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. II. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017 Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 4. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR „Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach č. KA-027/2017/1120“. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 5. Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 6. Návrh na rozšírenie počtu sobášiacich poslancov Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 7. Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 4. 11. 2017. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 9. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností Predkladá: Ing. František ŠČURY
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.