Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 9.11.2017 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o stave likvidácie spoločnosti Decora, s. r. o. v likvidácii. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
 3. Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti MTS, a. s. Čadca za rok 2016. Predkladá: zástupca spoločnosti MTS, a. s.
 4. Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti ZZO Čadca, a. s. za rok 2016. Predkladá: zástupca spoločnosti ZZO Čadca, a. s.
 5. Návrh na zmenu členov Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Ján DROBIL
 6. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca v správe Dombytu Čadca na rok 2018. Predkladá: Ján KANTORÍK
 7. Informatívna správa o technickom stave bytového domu Moyzesova 1917, Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK
 8. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca v správe Mestského podniku služieb Čadca na rok 2018. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 9. Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2017/2018. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia s názvom A0 materská škola Milošová, Čadca v zmysle výzvy – kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 11. Návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/17 pre projekt: Kompostáreň – Čadca, kód ITMS2014 + 310011B494 blankozmenkou vo výške poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 58/2007 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta Čadca prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 2/2017 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 15. Správa o východno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca za školský rok 2016/2017. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 17. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 18. Rôzne
 19. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.