Presunúť na hlavný obsah

Prenájom nebytový priestor o výmere 10,4 m² v budove ZŠ Jána Amosa Komenského v priestore chodby a skladu upratovačky

Úradné oznamy

Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca, 
ako správca budovy ZŠ, ktorá je majetkom Mesta Čadca, ponúka podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom:

 • Predmet nájmu: nebytový priestor o výmere 10,4 m² v budove ZŠ v priestore chodby a skladu upratovačky.
 • Účel využitia: zriadenie a prevádzkovanie bufetu rýchleho občerstvenia pre žiakov, zamestnancov ZŠ a účastníkov vzdelávacích podujatí – sortiment predávaného tovaru musí zodpovedať hygienickým predpisom, požiadavkám zdravej výživy a byť v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania.
 • Doba nájmu: doba určitá od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2020 – iba v dňoch školského vyučovania (okrem prázdnin) a v čase konania vzdelávacích podujatí .
 • Minimálna výška nájomného: 40,- €/ m² ročne + náhrada za skutočne spotrebované energie na základe fakturácie dodávateľskými organizáciami.
 • Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená na deň 27. 8. 2017 do 12,00 hod. na adresu: ZŠ Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca v zalepenej obálke s označením vyhlasovateľa, záujemcu a názvu: „Cenová ponuka na nájom - neotvárať“. 
Pri osobnom doručení priamo do kancelárie ZŠ v budove ZŠ na prízemí vľavo.
 • Cenová ponuka musí obsahovať:
  a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, IČO, sídlo, príp. miesto podnikania),
  b) predmet nájmu,
  c) účel nájmu,
  d) cenovú ponuku na konkrétny predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného, a to cenu za 1 m2 a cenu za celkovú výmeru,
e) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,
  f) vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (doklady požadované v bodoch e) a f) možno získať na adrese www.mestocadca.sk  alebo u kontaktnej osoby).

Upozornenie:

 • Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
 • Základná škola J. A. Komenského, Čadca nie je platcom DPH.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Dinisová, tel. č. 0915837109, e-mail: riaditel@zskomcadca.sk