Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti - Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 15. 08. 2017 začína správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti “Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci“ navrhovateľom, PROMA, s.r.o. so sídlom Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO 0031621252.

Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca, kanc. č. 2, II. poschodie a na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobný-logisticky-zavod-seoyon-e.hwa-automotive-slovakia-v-cadci

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy, navrhnúť  doplnenie a to  na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91 Čadca.

Písomné stanovisko možno doručiť na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.