Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu - Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 03. 12. 2018 zverejňuje informáciu o vypracovaní  strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca “ obstarávateľom, Mesto Čadca.

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa a na webovom stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-mesta-cadca

Konzultácie podľa § 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredia (konzultáciu vopred dohodnúť na č.t. 041/4308756) alebo e-mailom matina.priscova@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.