Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o doručení rozhodnutia strategického dokumentu “Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Svrčinovec“

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto informuje, že dňa 27. 04. 2018 bolo doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca na strategický dokument “Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Svrčinovec“ obstarávateľom,  Obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec, Ústredie 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323. Okresný úrad Čadca ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona rozhodol, že strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca II. poschodie, kanc. č. 202.