Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Úradné oznamy

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 11.06.2018 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ obstarávateľom Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Správa a návrh strategického dokumentu je zverejnený na stránke obstarávateľa a na internetovej adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Po dobu zverejnenia je možné do správy a návrhu nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  a zaslať k nemu do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia  písomné stanovisko. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.Z. dňa 12. 07. 2018 o 10.00 hod. Na Okresnom úrade Žilina, OSZP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, zasadačka č. 1.