Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 12. 12. 2018 začína správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti “Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ navrhovateľom, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141.

Do zámeru je možné nahliadnuť na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy a navrhnúť  doplnenie.

Písomné stanovisko možno doručiť   na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1 812 35 Bratislava do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.