Presunúť na hlavný obsah

Vypracovanie odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska - Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

Úradné oznamy

Oznámenie o vypracovaní odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“.

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 03. 10. 2018 zverejňuje podľa § 14 ods. 6 zákona záverečné stanovisko strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, II. poschodie, č.d. 202, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Dokument je zverejnený aj  na webovom stránke http://www.enviroportal.sk/sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-216-2020