Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 1.3.2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2017. Predkladá:  kpt. Ladislav ORAVEC
 3. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2017. Predkladá:  mjr. Mgr. František LINET
 4. Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2018. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 6. Zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a rozpočtovej  organizácie ZŠ a MŠ Podzávoz. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 7. Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31. 12. 2017. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca k 31. 12. 2017. Predkladá: Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca k 31. 12. 2017. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK, PhDr. Emília HANULÁKOVÁ
 10. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čadca. Predkladá: JUDr. Bc. Martina HULIAKOVÁ
 11. VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čadca  za r. 2017. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Správa o kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.