Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 27.9.2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm.zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 (štvrt 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Milan GURA
 3. Návrh na predsedu finančnej komisie a sekretára finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 4. Personálna zmena v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG. V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: Československý kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a oživenie verejného priestoru. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 6. Informatívna správa o vykonanej III. a IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok 2018. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 7. Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Dombyt-u Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 8. Informatívna správa o činnosti mestskej galérie - Galéria Čadca za obdobie 2013-2018. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 9. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca burmistrovi mesta Źywiec. Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi pri príležitosti 20. výročia partnerstva a vzájomnej spolupráce medzi mestami Čadca a Źywiec. Predkladá: Ing. Milan GURA
 10. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Čadca na roky 2018-2022. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 11. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Rôzne
 14. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.