Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 28.6.2018

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA

 1. Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2017. Predkladá: Ing. Emília MALOUŠOVÁ
 2. Informatívna správa o ukončení likvidácie  spoločnosti Decora, s. r. o.. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
 3. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 4. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 14. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2018. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 5. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 6. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2018-2022. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na  funkčné obdobie 2018-2022. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 8. Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný regionálny  operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.